21000 : โครงการกิจกรรมเดินขึ้นดอยแท่นพระ และกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 28/11/2566 11:15:35
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/12/2566  ถึง  31/12/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  500  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ศิษย์เก่า และชุมชนบ้านโปง
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปี 2567 ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวน 30,000 บาท 2567 30,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ภคมน  ปินตานา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ  คงกระพันธ์
นาย นักรบ  กลัดกลีบ
นาย มงคล  จันโทภาส
นาย ชลัมพล  ธารารักษ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการกำกับติดตามแบบบูรณาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทุนทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.4.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูรณาการกับกิจกรรม นศ. การเรียนการสอน และการวิจัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-2.4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 67-2.4.2 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒน 67-2.4.2 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-พัฒนาแผนและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือ พัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการเกษตร ให้น่าสนใจและทันสมัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 โดยเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาพลังงานทดแทนรุ่นแรกมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษา 15 รุ่น การปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นคนดี มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมให้สมกับการเป็นนักศึกษาสาขาพลังงานทดแทน เป็นบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์ที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษาจะช่วยกันถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามให้นักศึกษาได้รับรู้และช่วยกันสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นวิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงจัดโครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทนในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัยฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ซึ่งวิทยาลัยฯจะจัดให้มีกิจกรรมทำบุญในวันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน/วัด โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันในแต่ละปีตามความเหมาะสม เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมองค์กรอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้แก่นักศึกษา
เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และชุมชน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม
KPI 1 : จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
500 คน 500
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1
- ทำบุญวิทยาลัยพลังงานทดแทน
- พิธีทางศาสนา วันสถาปนาวิทยาลัยฯ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/12/2566 - 02/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ภคมน  ปินตานา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ จำนวน 10 ซอง ๆ ละ 300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน x 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,050.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,050.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าชุดสังฆทานถวายพระ จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12050.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมเดินขึ้นดอยแท่นพระ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/12/2566 - 02/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ภคมน  ปินตานา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย ๆ 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก ผ้าพันคอ จำนวน 350 ผืน ๆ ละ 31 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
10,850.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,850.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
- ค่าล่วงเวลา (พนง.ขับรถ) จำนวน 2 คน ๆ ละ 240 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
480.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 480.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 40 ลิตร ๆ ละ 40.5 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,620.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,620.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว , เกษตร จำนวน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 17950.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
ย โครงการสถาปนาวิทยาลัย
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล