20994 : โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27/11/2566 14:08:06
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/10/2566  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  10  คน
รายละเอียด  1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี, รองอธิการบดี 5 คน, ผู้ช่วยอธิการบดี 3 คน) 2. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 คน ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองวิเทศสัมพันธ์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว 2567 800,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง ประทุมทิพย์  ดวงดีทวีรัตน์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล  ทองมา
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองวิเทศสัมพันธ์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 3. การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 3.1.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 3.1.1.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และแข่งขันได้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาแผนขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 มิติ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งการดำเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนาเพื่อรองรับการแข่งขัน และยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นวาระการพัฒนาของโลก ประเทศไทย และภาคเหนือ ประกอบด้วย มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงนตามพันธกิจหลัก (MOC) มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) มิติที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) มิติที่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Incomes) โดยแนวทางดำเนินการนั้น มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สำคัญต่างๆ ของแต่ละยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการสำคัญของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี ด้านการดำเนินการโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเอง ขอรับการสนับสนุนรวมทั้งการร่วมบูรณาการการดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบ In-cash และ In-kind เพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ดังนั้น การก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ (International) จึงต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสร้างความเป็นผู้นำกลุ่มสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในต่างประเทศ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : จำนวนครั้ง ในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ
KPI 1 : จำนวนกิจกรรมตาม ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) กับสถาบัน การศึกษา/หน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ เพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
15 13 13 14 ครั้ง 55
KPI 2 : จำนวนครั้ง ในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 2 2 3 ครั้ง 9
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : จำนวนครั้ง ในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ
ชื่อกิจกรรม :
โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
- การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
- การจัดทำหลักสูตรร่วม
- การทำวิจัยร่วมกัน
- จัดประชุม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/10/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ธัฒฌา  ธนัญชัย (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะเดินทางระหว่างประเทศ และค่าพาหนะเดินทาง ณ ต่างประเทศ
- จำนวนการเดินทางทั้งหมด 9 ครั้ง
1. ไตรมาสที่ 1 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างประเทศ และที่ต่างประเทศ
จำนวน 2 คน x 2 ครั้ง x 15,000 บ.
2. ไตรมาสที่ 2 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างประเทศ และที่ต่างประเทศ
จำนวน 3 คน x 1 ครั้ง x 46,370 บ.
จำนวน 2 คน x 1 ครั้ง x 15,000 บ.
3. ไตรมาสที่ 3 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างประเทศ และที่ต่างประเทศ
จำนวน 2 คน x 2 ครั้ง x 15,000 บ.
4. ไตรมาสที่ 4 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างประเทศ และที่ต่างประเทศ
จำนวน 2 คน x 3 ครั้ง x 15,000 บ.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
60,000.00 บาท 169,100.00 บาท 60,000.00 บาท 90,000.00 บาท 379,100.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก ณ ต่างประเทศ
จำนวนการเดินทาง ทั้งหมด 9 ครั้ง
1. ไตรมาสที่ 1 ค่าที่พัก ณ ต่างประเทศ จำนวน 2 คน x 3 คืน x 3,000 บ. X 2 ครั้ง
2. ไตรมาสที่ 2 ค่าที่พัก ณ ต่างประเทศจำนวน 3 คน x 7 คืน x 3,000 บ.
จำนวน 2 คน x 3 คืน x 3,000 บ.
3. ไตรมาสที่ 3 ค่าที่พัก ณ ต่างประเทศ
จำนวน 2 คน x 3 คืน x 3,000 บ. X 2 ครั้ง
4. ไตรมาสที่ 4 ค่าที่พัก ณ ต่างประเทศ
จำนวน 2 คน x 3 คืน x 3,000 บ. X 3 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
36,000.00 บาท 81,000.00 บาท 36,000.00 บาท 54,000.00 บาท 207,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ณ ต่างประเทศ
จำนวนการเดินทาง ทั้งหมด 9 ครั้ง
1. ไตรมาสที่ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง
จำนวน 2 คน x 3 วัน x 3,100 บ. x 2 ครั้ง
2. ไตรมาสที่ 2 ค่าเบี้ยเลี้ยง
จำนวน 3 คน x 7 วัน x 3,100 บ.
จำนวน 2 คน x 3 วัน x 3,100 บ.
3. ไตรมาสที่ 3 ค่าเบี้ยเลี้ยง
จำนวน 2 คน x 3 วัน x 3,100 บ. x 2 ครั้ง
4. ไตรมาสที่ 4 ค่าเบี้ยเลี้ยง
จำนวน 2 คน x 3 วัน x 3,100 บ. x 3 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
37,200.00 บาท 83,700.00 บาท 37,200.00 บาท 55,800.00 บาท 213,900.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 800000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล