20992 : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำ ควบคุม และเบิกจ่าย ด้านงานคลังและพัสดุ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/11/2566 16:53:46
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
23/11/2566  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. จุฬาลักษณ์  เครื่องดี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านกฏระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบายด้านทรัพย์สิน การเงิน และการลงทุน
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.1 ความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.1.1.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยด้านทรัพย์สิน การเงินและการลงทุน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-6 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 67-6.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
ตัวชี้วัด 67-6.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-6.1.1.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยงานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นส่วนงานที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายและจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ภาระงานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารการเงินภาครัฐ ดังนั้น จึงได้จัดทำ “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำ ควบคุม และเบิกจ่าย ด้านงานคลังและพัสดุ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ฯ” ขึ้น โดยกำหนดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสำรวจ ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลรายงานด้านครุภัณฑ์ของส่วนงาน และ กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการเบิกจ่ายด้านงานคลังและพัสดุให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติสามารถดําเนินงานทางด้านการเงินภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดทำรายงานด้านงานคลังและพัสดุและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในตรวจสอบ ควบคุม และนำไปสู่การจัดทำข้อมูลรายงานด้านครุภัณฑ์ของส่วนงาน
2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในแนวทางการเบิกจ่ายด้านงานคลังและพัสดุ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำ ควบคุม และเบิกจ่าย ด้านงานคลังและพัสดุ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
KPI 1 : ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม จัดทำรายงานด้านครุภัณฑ์ และแนวทางการเบิกจ่ายด้านงานคลังและพัสดุของส่วนงาน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 ร้อยละ 50
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 คน 30
KPI 3 : ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำ ควบคุม และเบิกจ่าย ด้านงานคลังและพัสดุ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
ชื่อกิจกรรม :
1. สำรวจ ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลรายงาน ด้านครุภัณฑ์ของส่วนงาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.จุฬาลักษณ์  เครื่องดี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางนันทนิตย์  เขื่อนเชียงสา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน
ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ชื่อกิจกรรม :
2. อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการเบิกจ่ายด้านงานคลังและพัสดุ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/12/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.จุฬาลักษณ์  เครื่องดี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางนันทนิตย์  เขื่อนเชียงสา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน
ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล