20979 : โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (67-1.1.2)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2566 22:03:29
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/10/2566  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
งานบริหารทั่วไป
กองทุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 1)
2567 30,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ธวัชชัย  มานิตย์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. โชคอนันต์  วาณิชย์เลิศธนาสาร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการกำกับติดตามแบบบูรณาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.2.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (Green University) (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.2.2.1 ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาม. เพื่อให้ได้รับคะแนนการประเมิน Green University Ranking ทั้ง 7 ด้าน ให้สูงขึ้นต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1(64-68)-FAED การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
เป้าประสงค์ 1.2 (64-68)-FAED67 การร่วมขับเคลื่อนด้าน Green University
ตัวชี้วัด 1.2.1FAED67 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (Green University)
กลยุทธ์ FAED-1.2.1(64-68) สนับสนุนและให้ความร่วมมือด้านข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนการจัดทำ Green Office
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่น่าสนใจแก่ ประชาชนทั่วโลกนั้น ปัจจัยที่สำคัญมิใช่เฉพาะธุรกิจเท่านั้นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ด้านประชาชนผู้บริโภคก็มีส่วนก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนั้น ผู้บริโภคที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติ ติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนทุกคน จึงมีภารกิจในการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ในการบริโภค การใช้ ทรัพยากรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการใช้ชีวิตส่วนใหญ่แล้วจะทำให้ต้องฝืน กับความสบาย และความฟุ่มเฟือยที่เป็นอยู่เครื่องมือสำคัญของการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตคือ ความมีเหตุ ผลการมีสติในการใช้ชีวิตที่สำคัญได้แก่ทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราได้ใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาล สำหรับคนหนึ่งคนตั้งแต่เกิดจนตาย โดยไม่คำนึงถึงคนในรุ่นลูกหลานการตอบสนองต่อการรณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานเป็นช่วงเวลาสั่นๆ แล้วก็จางหายไปคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบวางแผนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายในการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว Green Office ตอบสนองยุทธศาสตร์ 100 ปี ปี (SPO) ของมหาวิทยาลัยด้วยการสร้างสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และพลังงานอย่างรู้ คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมี มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัด ซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Green House Gases (GHG) ในทุกภาคส่วน และตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภคอันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการการบริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
เพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลการจัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 คน 50
KPI 2 : ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : โครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 4 : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลการจัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ชื่อกิจกรรม :
1.1.2.1 กิจกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายธวัชชัย  มานิตย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ผ่องนภา  จึงธนะธาดากุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ธิดารักษ์  รัตนมณี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.รุ้งทอง  เขื่อนขัน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.นิลนี  พรมปิงเครือ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.โสภา  หาญยุทธ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 30 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
900.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 900.00
ชื่อกิจกรรม :
1.1.2.2 กิจกรรมอบรม “เทคนิคการประหยัดพลังงานและก๊าซเรือนกระจก”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/10/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุทธิพร  ฟังเย็น (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายณัฐภัทร  ดาวสุข (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
-ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ-
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ชื่อกิจกรรม :
1.1.2.3 กิจกรรมอบรม “การจัดชื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/10/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุทธิพร  ฟังเย็น (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายณัฐภัทร  ดาวสุข (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
-ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ-
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ชื่อกิจกรรม :
1.1.2.4 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/10/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายธวัชชัย  มานิตย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสุรพล  บุญยืน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.โสภา  หาญยุทธ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 20 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 600.00 บาท 0.00 บาท 600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 20 คน x 60 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,100.00 บาท 0.00 บาท 4,100.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5900.00
ชื่อกิจกรรม :
1.1.2.5 กิจกรรมอบรม “การจัดการมลพิษและของเสีย”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/10/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุทธิพร  ฟังเย็น (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายณัฐภัทร  ดาวสุข (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
-ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ-
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ชื่อกิจกรรม :
1.1.2.6 กิจกรรมอบรม “การอพยพหนีไฟและเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/11/2566 - 23/11/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายธวัชชัย  มานิตย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสุรพล  บุญยืน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.สุทธิพร  ฟังเย็น (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.โสภา  หาญยุทธ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายณัฐภัทร  ดาวสุข (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ธิดารักษ์  รัตนมณี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าทำเนียมบริการในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 60 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 60 คน x 60 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ตอบแทนวิทยากร (จำนวน 4 คน x 600 บาท x 2 ชั่วโมง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท 4,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน 1 ถัง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง 15 ปอนด์ (จำนวน 6 ถัง x 600 บาท)=3,600+ ชนิดน้ำยาเหลวระเหย 10 ปอนด์ (จำนวน 2 ถัง x 2,800 บาท)=5,600.-
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,200.00 บาท 9,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 22300.00
ชื่อกิจกรรม :
1.1.2.7 กิจกรรม 5 ส.

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/10/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ธิดารักษ์  รัตนมณี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.โสภา  หาญยุทธ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายณัฐภัทร  ดาวสุข (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.สุทธิพร  ฟังเย็น (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 30 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 900.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-ไม่มี-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-ไม่มี-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล