20968 : โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (MJU 90 ปี)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2566 15:48:49
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/12/2566  ถึง  31/12/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปี 2567 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 6) จำนวน....40,000...บาท 2567 40,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งรักษ์  อรรถเวชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูรัตน์  ธารารักษ์
นาง จิราพร  ดุษฎี
น.ส. นงเยาว์  เต๋จ๊ะใหม่
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.3.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.3.2.1 สร้างความสำเร็จและประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
เป้าประสงค์ 67-6.1 การบูรณาการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายและแสวงหารายได้
ตัวชี้วัด 67-6.1.6 ฐานข้อมูล/วารสาร/การประชุมวิชาการ ด้านพลั 67-6.1.6 ฐานข้อมูล/วารสาร/การประชุมวิชาการ ด้านพลังงาน
กลยุทธ์ 67-สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำฐานข้อมูล/วารสาร/การประชุมวิชาการ ด้านพลังงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ระหว่างวันที่ ๖-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) รวมถึงเกิดการประสานงานการทำงานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน นั้น มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานด้านการเกษตรด้วยการเปีดฐานเรียนรู้ การจัดแสดงการประกวดพืช สัตว์ การเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ สัมมนาวิชาการ แสดงแปลงสาธิต การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ผลงาน / นวัตกรรม รวมถึงกิจกรรมจากเครือข่าย องค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย ดังนั้นวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงจัดทำโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (MJU 90 ปี) เพื่อเผยแพร่งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานและนำมาบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อให้บริการวิชาการต่อชุมขนและสังคม และพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้จากมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ไปสู่ระดับสากล

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อจัดนิทรรศการการพัฒนาวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ เฉลิมฉลองครบรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี
เพื่อพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย เอกชน และหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและต่างประเทศ ในการพัฒนาวิทยาลัยพลังงานทดแทนไปสู่นานาชาติ
เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
เพื่อเผยแพร่งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนต่อชุมขนและสังคม
เพื่อเป็นการนำมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และนำไปบริการวิชาการต่อสังคมด้านพลังงาน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การเผยแพร่งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานและนำมาบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อให้บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคม
KPI 1 : - ความรู้ความเข้าใจจาการเผยแพร่งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานและบริการวิชาการต่อชุมชน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 ระดับ 3
KPI 2 : - จำนวนผู้เข้าเยียมชมนิทรรศการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 คน 100
KPI 3 : - จำนวนเทคโนโลยีที่จัดนิทรรศการผลงานด้านวิจัยและการบริการวิชาการของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 เทคโนโลยี 5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การเผยแพร่งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานและนำมาบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อให้บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคม
ชื่อกิจกรรม :
1.การจัดนิทรรศการผลงานด้านวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงาน และการบริการวิชาการของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
1.เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม
2.เทคโนโลยีเตาเผาถ่าน
3.เทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
4.เทคโนโลยีระบบให้น้ำอัจฉริยะ
5.เทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2566 - 31/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์  อรรถเวชกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 130 คน ๆ ละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 10,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
10,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ๆ 200 บาท จำนวน 9 วัน รวมเป็น 7200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
7,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ก่อสร้าง และไฟฟ้าและวิทยุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
17,150.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 17,150.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 34750.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ของสมาชิก อกท. ครั้งที่ 44
ค่าใช้สอย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 24/01/2567 - 28/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์  อรรถเวชกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง 7 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 150 บาท รวม 5,250 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,250.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,250.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5250.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล