20967 : โครงการบริการวิชาการด้านองค์ความรู้ด้านพลังงานหรือการเกษตรในระดับนานาชาติ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2566 15:27:02
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
24/11/2566  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  8  คน
รายละเอียด  ประกอบด้วย อาจารย์ และนักศึกษา
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปี 2567 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 3) จำนวน....10,000...บาท 2567 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งรักษ์  อรรถเวชกุล
อาจารย์ ดร. สุระพล  ริยะนา
น.ส. นงเยาว์  เต๋จ๊ะใหม่
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 3. การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 3.1.6 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 3.1.6.3 พัฒนาองค์ความรู้และผลักดันสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 67-3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-3.1.5 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการย 67-3.1.5 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 67-กำหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ภูมิภาค นโยบายรัฐบาล ตอบสนองการพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาพื้นที่
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินงานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของวิทยาลัยพลังงานทดแทน วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้อยู่ในระดับสากล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยเน้นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งในการทำวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางพลังงานทดแทนระดับอาเซียน รวมถึงการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านพลังงานหรือการเกษตรในระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบการจัดอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ อีกทั้งมีการทำการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ดังนั้นวิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงจัดทำโครงการบริการวิชาการด้านองค์ความรู้ด้านพลังงานหรือการเกษตรในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมกรม ด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันสู่การยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ
เพื่อให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานและการบริการวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
KPI 1 : องค์ความรู้ด้านพลังงานหรือการเกษตร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 เรื่อง 5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานและการบริการวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
ชื่อกิจกรรม :
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานหรือการเกษตรกับสถาบันต่างประเทศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 24/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.สุระพล  ริยะนา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก จำนวน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน ๆ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ จำนวน 6 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,400.00 บาท 1,400.00 บาท 1,400.00 บาท 4,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3,800
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
3,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล