20953 : โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมและจัดแข่งขันกีฬาของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2566 14:56:45
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
30/11/2566  ถึง  23/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ /ตัวแทนจากภาครัฐ/เอกชน และประชาชนทั่วไป
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน 2567 55,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์  กระต่ายทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.8 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.8.1 พัฒนาทักษะนักศึกษาทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญคือ GO Eco U.
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ 67-1.3 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-1.3.6 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
กลยุทธ์ 67-1.3.6.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งที่เป็นรางวัลด้านวิชาการ งานสร้างสรรค์ และไม่ใช่รางวัลด้านวิชาการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ก็เหมือนการพัฒนาคน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัย มีคุณภาพที่ดี โดยเชื่อมั่นว่า คนในชาติดี มีประสิทธิภาพดีแล้ว การพัฒนาด้านอื่นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และในการเรียน ก็จะเกิดผลที่ดีตามมาด้วยเหมือนกัน เช่น ทำให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคีกันในหมู่คณะ และที่สำคัญเป็นการสนองตามนโยบายของภาครัฐที่ใช้กีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภายใน และภายนอก ภาครัฐและเอกชน ทั้งที่เป็นระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของส่วนงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งการดำเนินงานด้านกีฬาและนันทนาการ ได้มีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน SDG 3 : การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and well-being) /ความร่วมมือและการดำเนินการด้านสุขภาพ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร และการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ ที่จะนำไปสู่การดำเนินงานตามพันธกิจ MOC เช่น จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรที่เป็นตัวแทนการแข่งขันของส่วนงานได้มีโอกาสในการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ และได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ สร้างประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งสามารถนำมาพัฒนาให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นให้ทัดเทียมกับคู่ต่อสู้ได้ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและส่วนงาน นำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ของตัวชี้วัดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ดังนั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัด “โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมและจัดแข่งขันกีฬา ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
2 เพื่อเตรียมความพร้อม ฝึกซ้อม สู่การเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ และพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง
4 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจกติกาและการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนในการปลูกจิตสำนึกให้รักกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการ ส่งเสริมการเข้าร่วมและจัดแข่งขันกีฬาของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 20 10 10 คน 50
KPI 2 : จำนวนรางวัล ที่นักศึกษา บุคลากร หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ด้านกีฬา)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 รางวัล 1
KPI 3 : ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการ ส่งเสริมการเข้าร่วมและจัดแข่งขันกีฬาของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชื่อกิจกรรม :
1. การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อฝึกซ้อมตัวแทนทั้งนักศึกษาและบุคลากรของส่วนงานในการเข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 30/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์  กระต่ายทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าลูกฟุตบอล จำนวน 10 ลูก ๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท
2. ค่าลูกฟุตซอล จำนวน 5 ลูก ๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 2,250 บาท
3. ค่าลูกเซปักตะกร้อ จำนวน 2 ลูก ๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 900 บาท
4. ค่าลูกบาสเกตบอล จำนวน 2 ลูก ๆ ละ 950 บาท เป็นเงิน 1,900 บาท
5. ค่าลูกวอลเล่ย์บอล จำนวน 2 ลูก ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
6. ค่าตาข่ายวอลเล่ย์บอล จำนวน 2 ผืน ๆ ละ 550บาท เป็นเงิน 1,100 บาท
7. ค่าตาข่ายบาสเกตบอล จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 850บาท เป็นเงิน 850 บาท
8. ค่าตาข่ายแบดบินตัน จำนวน 2 ผืน ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 700 บาท
9. ค่าตาข่ายประตูฟุตซอล จำนวน 1 ชุด ๆ ละ เป็นเงิน 1,500 บาท
10. ค่าตาข่ายประตูฟุตบอล จำนวน 1 ชุด ๆ ละ เป็นเงิน 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
31,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 31,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 31500.00
ชื่อกิจกรรม :
2. การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “International Maejo-Phrae CUP 2023”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 30/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์  กระต่ายทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าเงินรางวัลสำหรับการแข่งขัน จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1.1 รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 3,000 บาท
1.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 2,000 บาท
1.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นเงิน 500 บาท
1.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6000.00
ชื่อกิจกรรม :
3. การแข่งขันฟุตซอล “แม่โจ้-แพร่ คัพ” ครั้งที่ 10

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 30/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์  กระต่ายทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าเงินรางวัลสำหรับการแข่งขัน จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1.1 รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 2,500 บาท
1.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 1,500 บาท
1.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นเงิน 500 บาท
1.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5000.00
ชื่อกิจกรรม :
4. การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (บุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 1 “Maejo-Phrae Personnel University of Thailand Cup”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 30/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์  กระต่ายทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าเงินรางวัลสำหรับการแข่งขัน จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1.1 รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 2,500 บาท
1.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 1,500 บาท
1.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นเงิน 500 บาท
1.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5000.00
ชื่อกิจกรรม :
5. การแข่งขันเดิน-วิ่ง “แม่โจ้-แพร่” 2024

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 30/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์  กระต่ายทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าเหรียญรางวัลการแข่งขัน จำนวน 100 เหรียญ ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 7,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 7500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล