20951 : โครงการการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
ดร.สราวุธ สอนใจ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2566 14:56:06
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
30/11/2566  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  54  คน
รายละเอียด  คณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 คน ผู้บริหารสำนักบริหารฯ จำนวน 5 คน บุคลากรสำนักบริหารฯ จำนวน 45 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานรองแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย(มิติที่2) โครงการบริหารด้านแผนและประกันคุณภาพ สำนักบริหารฯประจำปีงบประมาณ 2567 2567 14,040.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ดร. สราวุธ  สอนใจ
นาย จิรวัฒน์  แก้วตา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. นทีทิพย์  สรรพตานนท์
น.ส. พรินทร  บุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท  สิทธิ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการกำกับติดตามแบบบูรณาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ สบพ.67 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ สบพ.67 4.1. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของสำนักบริหารฯ
ตัวชี้วัด สบพ.67 4.1.1. ผลการประกันคุณภาพภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
กลยุทธ์ สบพ.67 4.1.1.2. สนับสนุนการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 มาตรา 49 ให้มหาวิทยาลัย มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนงานสนับสนุนประกอบด้วย 1) สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 2) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 3) สำนักหอสมุด 4) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 5) สำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ส่วนงานสนับสนุนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุนซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ และคู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ให้ส่วนงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใช้ดำเนินการประเมิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าส่วนงานนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์ และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส่วนงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นส่วนงานสนับสนุนด้านสนับสนุน และพัฒนาวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และคู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขออนุมัติจัดโครงการการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและสรุปผลคะแนนต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
2. เพื่อให้บุคลากรได้รับคำแนะนำ แนวทาง วิธีการ จากคณะกรรมการการประเมินฯ เพือนำไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านบริการของสำนักให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อกิจกรรม :
การประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/12/2566 - 08/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ดร.สราวุธ  สอนใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายจิรวัฒน์  แก้วตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 54 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท = 3,780 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 54 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 155 บาท = 8,370 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
12,150.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,150.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12150.00
ชื่อกิจกรรม :
อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/05/2567 - 02/05/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ดร.สราวุธ  สอนใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายจิรวัฒน์  แก้วตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 54 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท = 1,890 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,890.00 บาท 0.00 บาท 1,890.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1890.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล