20936 : โครงการสร้างการมีส่วนร่วมการประเมินผลการดำเนินงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
ดร.วีร์ พวงเพิกศึก (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2566 9:50:53
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
24/11/2566  ถึง  29/12/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 2567 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ดร. วีร์  พวงเพิกศึก
น.ส. เบญจวรรณ  จันทร์แก้ว
นาย ยมนา  ปานันท์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย  กังวล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.3.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.3.2.1 สร้างความสำเร็จและประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69ECON2-4 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับ
ตัวชี้วัด 65-69ECON2-4.7 จำนวนการให้บริการวิชาการที่สนับสนุนการเรียนการสอน
กลยุทธ์ 65-69ECON 2-4.7.1 ให้บริการวิชาการที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีกำหนดการจัดงาน งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 โดยเป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมเกี่ยวกับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ/การอบรม/สัมมนา/บรรยาย การจัดนิทรรศการองค์ความรู้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย/ภาครัฐ/ภาคเอกชน และการจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม แปลงสาธิต รวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ พร้อม “กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินผลการจัดงาน และจัดทำสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการดำเนินงาน และเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดการสร้างการมีส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายประเมินผลจึงได้จัดโครงการ การสร้างการมีส่วนร่วมการประเมินผลการดำเนินงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผล เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการทำงานด้านการประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการลงพื้นที่ปฎิบัติงานจริง ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาใช้ในการทำงานด้านการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ได้เป็นอย่างดี

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่องานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านการประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการลงพื้นที่ปฎิบัติงานจริง
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ
KPI 1 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (50 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ
ชื่อกิจกรรม :
การนำนักศึกษาเข้าร่วมการประเมินผลโครงการ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 16/12/2566 - 24/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ดร.วีร์  พวงเพิกศึก (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.เบญจวรรณ  จันทร์แก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายยมนา  ปานันท์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
เร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษาได้รับทราบ
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล