20899 : โครงการศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่2/2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์จิราภา สุภา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/11/2566 11:30:44
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/11/2566  ถึง  31/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  150  คน
รายละเอียด  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา นศ 214 ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ และอาจารย์ประจำวิชา
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 6,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ จิราภา  สุภา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.2.1 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

โครงการศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักนิเทศศาสตร์ เป็นโครงการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดยนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพที่จะมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ 1.การผลิตพอดคาสท์เพื่อใช้เสน่ห์ของเสียงในการเล่าเรื่อง 2.การเป็นยูทูปเบอร์ โดยโครงการนี้ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายและทำกิจกรรม workshop ในการบรรยายจะกล่าวถึงความสำคัญของการพูดในแบบต่างๆ จุดประสงค์ในการพูด การเตรียมการพูด เทคนิคการพูด การใช้เสียง ลีลาในการพูด บุคลิกภาพ การใช้ภาษาที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ โครงการนี้จะมีการวัดผลโดยการมอบหมายงานให้นักศึกษา ดังนี้ 1.เลือกผลิตพอดคาสท์ในประเด็น Green University / Green Office / งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ แล้วโพสต์พอดคาสท์ที่ได้ผลิตลงในสื่อโซเชียลมีเดียของตนเองเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน 2.ผลิตรายการทางสื่อออนไลน์ (vlog) ความยาว 10 นาที **ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการพูดและนำเสนอในสื่อต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการพูดและการนำเสนอทางสื่อต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ (ประเมินโดยผู้สอน)
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ร้อยละของนักศึกษามีผลการฝึกปฏิบัติความสามารถในการพูดเป็นที่น่าพึงพอใจในระดับพอใช้ขึ้นไป (ประเมินโดยผู้สอนจากชิ้นงานและการสอบปฏิบัติ)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการพูดและการนำเสนอทางสื่อต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ (ประเมินโดยผู้สอน)
ชื่อกิจกรรม :
จัดอบรมเรื่องการผลิตพอดคาสท์เพื่อใช้เสน่ห์ของเสียงในการเล่าเรื่อง โดยนายกรวุฒิ อาศนะ อาจารย์พิเศษคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2566 - 29/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์จิราภา  สุภา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (3ชม.x1000บาทx1คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3000.00
ชื่อกิจกรรม :
จัดอบรมเรื่องการเป็นยูทูปเบอร์ โดยนายนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี วิทยากรด้านการพูดและนักพูดอิสระ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2567 - 29/02/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์จิราภา  สุภา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (3ชม.x1000บาทx1คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
ไม่มี
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
การผลิตพอดคาสท์ในประเด็น Green University / Green Office / งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ แล้วโพสต์พอดคาสท์ที่ได้ผลิตลงในสื่อโซเชียลมีเดียของตนเองเป็นการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา นศ214 ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ช่วงเวลา : 22/11/2566 - 31/03/2567
ตัวชี้วัด
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
การบูรณาการ
เอกสารประกอบ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล