20878 : โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรฯ: การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/11/2566 22:09:42
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
20/11/2566  ถึง  31/01/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  125  คน
รายละเอียด  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนรายวิชา ศอ 354 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 5,600.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ภาคศิริ ปั้นลี้  ทองเสน
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.5 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ธุรกิจการบินทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยอยู่ในสภาวะฟื้นตัวในยุคหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังผลให้สายการบินต่าง ๆ กลับมาทำการบินเกือบจะเป็นปกติแล้วและมีความต้องการบุคลากรสายการบิน อาทิเช่น พนักงานบริการภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นจำนวนมาก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีธุรกิจการบินเป็นตัวจักรสำคัญ จึงได้บรรจุรายวิชา ศอ354 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มเลือกภาษา) ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการบริการภาคพื้นและการบริการบนเครื่องบิน การบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการสายการบินที่มีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มุ่งเน้นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ป้องการความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการสายการบินที่มีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและร้อยละของนักศึกษาที่ได้คะแนนการทดสอบย่อยหลังเข้าร่วมโครงการ 3 คะแนนขึ้นไป
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้คะแนนการทดสอบย่อยหลังเข้าร่วมโครงการ 3 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 5 คะแนน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 70 70
KPI 2 : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและร้อยละของนักศึกษาที่ได้คะแนนการทดสอบย่อยหลังเข้าร่วมโครงการ 3 คะแนนขึ้นไป
ชื่อกิจกรรม :
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ (Professional communication in cross-cultural contexts)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/11/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้  ทองเสน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของวิทยากร (ค่าพาหนะรับจ้าง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ (1,200 บาท * 3 ชั่วโมง = 3,600 บาท)
หมายเหตุ: วิทยากรจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5600.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
งบประมาณดำเนินโครงการมีอย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อค่าที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินของวิทยากร แต่วิทยากรยินดีออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง นับเป็นพระคุณต่อหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
คณะควรเพิ่มงบประมาณเพื่อการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นที่ตั้งและไม่นำเรื่องตัวเลขงบประมาณมาพิจารณาเป็นหลักใหญ่
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการภาคพื้นและการให้บริการบนเครื่องบิน
ช่วงเวลา : 20/11/2566 - 08/03/2567
ตัวชี้วัด
การบูรณาการ
เอกสารประกอบ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล