20873 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2566 11:23:16
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/11/2566  ถึง  28/06/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 10,800.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ กฤษฏิ์  สุรนัคครินทร์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร  ขันธบุตร
อาจารย์ ดร. ปารดา  เดชะประทุมวัน
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.3 ทบทวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์แผน/ผลการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67-2.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด LA67-2.1.7 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและวิพากษ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ LA67-2.1.1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะศิลปศาสตร์ได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงแบบฟอร์มและกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2565 โดยหลักสูตรจะต้องประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งเกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดให้ต้องมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในแต่ละปีการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรที่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของคณาจารย์และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วยวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
เพื่อให้ได้รายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วยวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
KPI 1 : คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีความรู้และเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วยวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 ค่าเฉลี่ย 3
ผลผลิต : รายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
KPI 1 : รายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชุด 1
KPI 2 : รายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชุด 1
KPI 3 : รายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชุด 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วยวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
ชื่อกิจกรรม :
อบรมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วยวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 3 หลักสูตร โดยมีวิทยากรบรรยายหลักสูตรละ 1 คน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/11/2566 - 22/11/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์กฤษฏิ์  สุรนัคครินทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ปารดา  เดชะประทุมวัน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท) = 5,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5400.00
ผลผลิต : รายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
ชื่อกิจกรรม :
อบรมแนวทางการจัดทำรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2565 โดยมีวิทยากรบรรยายหลักสูตรละ 1 คน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2567 - 28/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์กฤษฏิ์  สุรนัคครินทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.พนิดา  พละปัญญา (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.กนกลักษณ์  ปารมี (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท) = 5,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล