20822 : โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรฯ: รายวิชา ศอ113 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นต้น อบรมหัวข้อ “ESSAY WRITING TIPS”
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/1/2567 16:27:05
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/02/2567  ถึง  08/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  150  คน
รายละเอียด  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศอ113 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 4,800.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ อัญชนา  พรรณรังษี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

รายวิชา ศอ113 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นต้น เป็นรายวิชาที่เน้นการศึกษาด้านองค์ประกอบ โครงสร้าง และกลวิธีการเขียนเรียงความประเภทต่าง ๆ โดยในรายวิชามีการฝึกเขียนเรียงความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การพรรณนา การเล่าเรื่อง และ การเขียนเรียงความแบบเปรียบเทียบ นักศึกษาในเรียนรู้วิธีการเขียนภายในห้องเรียนเพียงทางเดียวนั้นไม่เพียงพอ ดังนั้นโครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนเรียงความจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเหมาะสม

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเทคนิคในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเหมาะสม
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ด้านเทคนิคการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
KPI 1 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ด้านเทคนิคการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 70 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ด้านเทคนิคการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ชื่อกิจกรรม :
โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรฯ: รายวิชา ศอ113 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นต้น
อบรมหัวข้อ “ESSAY WRITING TIPS”
จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันพุธที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง ศร201-2 เวลา 10.00-12.00 น.

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2567 - 08/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อัญชนา  พรรณรังษี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 คน x 4 ชั่วโมง x 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4800.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล