20798 : โครงการประมงโรงเรียน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/11/2566 16:46:28
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/10/2566  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  130  คน
รายละเอียด  นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมงฯ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการประมงโรงเรียน จำนวน 20,000 บาท
2567 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย สุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นโยบายด้านทรัพย์สิน การเงิน และการลงทุน
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.1.3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-67-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-67-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-67-2.1.1.(1) จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ FT-67-2.1.1 เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและความโดดเด่นที่เป็นข้อได้เปรียบของคณะ ผลงานความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากร ข่าวสาร และกิจกรรมเด่นของคณะอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด FT-67-2.1.2.(8) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการพัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ FT-67-2.1.5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-67-6 การพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคณะ
เป้าประสงค์ FT-67-6.1 พัฒนาอัตลักษณ์ตามจุดเน้นของคณะ
ตัวชี้วัด FT-67-6.1.1.(5) จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการประมง
กลยุทธ์ FT-67-6.1.5 สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการประมง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2564-2566 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการประมงโรงเรียน พร้อมการประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุกในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับความรู้ทางการประมงทั้งกลุ่มสถาบันการศึกษาผู้ส่งมอบ และสถาบันการศึกษาคู่ความร่วมมือที่มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมุ่งเน้นสถาบันการศึกษาที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการประมงที่มีความต้องการความรู้ และให้คณะฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการใช้ประโยชน์แบบบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน โดยตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้กำหนดกลุ่มสถาบันการศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1. กลุ่มที่มีผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานปีงบประมาณเดิมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้ 1) โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2) โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30. จังหวัดเชียงใหม่ 4) โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 5) โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 6) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 7) โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 8) โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 9) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 10) โรงเรียนธารทองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนกลุ่มที่ 2. สถาบันการศึกษาที่ได้จากการร่วมหารือและสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดกิจกรรมด้านการประมงแบบบูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนบนพื้นฐานตามความต้องการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 1) โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 2) โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 3) โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 4) โรงเรียนวัดเปาสามขา จังหวัดเชียงใหม่ 5) โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่ 6) โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 7) โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในดำเนินกิจกรรมทางการประมง ตามความต้องการของสถาบันการศึกษาเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของคณะฯ ทางด้านการบริการวิชาการร่วมกับการประชาสัมพันธ์ของคณะเชิงรุก สถาบันการศึกษาเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2567 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จึงได้จัดทำ “โครงการประมงโรงเรียน” เพื่อให้นักเรียนสถาบันการศึกษาเป้าหมาย ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางการประมง ทำให้เกิดทักษะทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ สร้างอาชีพในอนาคต ส่งเสริมและพัฒนาให้สถาบันการศึกษาเป้าหมาย เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือฐานเรียนรู้ทางการประมง ให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน เกษตรกร และผู้ที่สนใจในชุมชน เขตพื้นที่รอบโรงเรียน ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในสถาบันการศึกษาเป้าหมาย มีความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะฯ ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการประมงตามความต้องการและความพร้อมของสถาบันการศึกษาเป้าหมาย
เพื่อให้นักเรียนในสถาบันการศึกษาเป้าหมาย ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางการประมง หรือเกิดทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น
เพื่อส่งเสริมสถาบันการศึกษาเป้าหมาย เป็นแหล่งเรียนรู้หรือฐานเรียนรู้ทางการประมงให้แก่ นักเรียน บุคลากร เกษตรกร และผู้ที่สนใจในชุมชนเขตพื้นที่ รอบโรงเรียน
เพื่อสนับสนุนให้มีการบูรณาการกิจกรรม หรือโครงการบริการวิชาการมาประยุกต์ใช้ ในด้านการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
เพื่อเชื่อมโยงการบริการวิชาการกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของคณะในสถาบันการศึกษาเป้าหมาย ในการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้รับบริการจากงานบริการวิชาการมีความรู้ทางด้านการประมงแบบบูรณาการและสามารถนำไปพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน
KPI 1 : จำนวนครั้งในการออกพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในสถาบันการศึกษาเป้าหมาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 3 3 2 ครั้ง 10
KPI 2 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 20 30 30 ร้อยละ 90
KPI 3 : ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการ กลุ่มนักเรียน และบุคลากรจากสถาบัน การศึกษาต่าง ๆ (จากจำนวน 100 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 20 25 25 ร้อยละ 80
KPI 4 : สำหรับผู้รับบริการทั่วไป ระดับคะแนนประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของการเข้ารับบริการวิชาการต่อชุมชน/องค์กร/สังคม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 5 : จำนวนสถาบันการศึกษาที่ร่วมบูรณาการองค์ความรู้และดำเนินกิจกรรมทางการประมง ณ สถาบันการศึกษา
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 2 1 1 โรงเรียน/วิทยาลัย 6
KPI 6 : ระดับคะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 7 : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จากสถาบัน การศึกษาที่ร่วมบูรณาการกิจกรรมด้านการประมงภายใต้แผนงานโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 คน 5
KPI 8 : สำหรับนักเรียน ระดับคะแนนของความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 9 : จำนวนองค์ความรู้ทางการประมงที่นำไปประกอบการดำเนินกิจกรรมด้านการประมง ณ สถาบันการศึกษา
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 3 3 3 เรื่อง 10
KPI 10 : สำหรับนักศึกษา ระดับคะแนนประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการจากการเข้าร่วมโครงการต่อการเรียน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 11 : จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการประมง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 2 1 1 โรงเรียน/วิทยาลัย 6
KPI 12 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมบริการวิชาการ (จากจำนวน 30 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 30 30 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้รับบริการจากงานบริการวิชาการมีความรู้ทางด้านการประมงแบบบูรณาการและสามารถนำไปพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ชื่อกิจกรรม :
โครงการประมงโรงเรียน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/10/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเทพพิทักษ์  บุญทา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางณัฏฐกานต์  มุกดาจตุรพักตร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนตัว จำนวน 10 ครั้ง ๆ ละ 100 กิโลเมตร ๆ ละ 4 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 8,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,000.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 2,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
การลงพื้นที่ในสถาบันการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนตามตารางกิจกรรมของหน่วยงาน
กิจกรรมทางการประมงที่ดำเนินการ ณ สถาบันการศึกษา อาจขาดความต่อเนื่องหรือเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
คณะกรรมการบริการวิชาการดำเนินงานตามแผนและติดตามประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับแผนการดำเนินงาน
ดำเนินกิจกรรมทางการประมงให้สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของโรงเรียนเป้าหมาย
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล