20677 : โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงนอกห้องเรียน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/11/2566 10:19:19
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
27/10/2566  ถึง  30/11/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  28  คน
รายละเอียด  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 25 คน บุคลากรของคณะ จำนวน 2 คน อาจารย์ประจำคณะ จำนวน 1 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมงฯ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 66,080 บาท
2567 66,080.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง อัจฉรา  เสาวฤทธิ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา  กิจเจริญ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-67-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-67-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-67-2.1.2.(7) ผลการประกันคุณภาพภายในของคณะ
กลยุทธ์ FT-67-2.1.4 กำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี โดยในปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร โดยในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร โดยได้เพิ่มรายวิชาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการจัดการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้ครบทุกชนิด ซึ่งมีการเรียนการสอนทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ แต่เนื่องด้วยที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือจึงยังไม่มีสถานที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านดังกล่าว ดังนั้นคณะจึงจัดโครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงนอกห้องเรียน เพื่อนำนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยหวังว่านักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานไปประกอบอาชีพที่หลากหลายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
28 คน 28
KPI 2 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 4 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ชื่อกิจกรรม :
โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงนอกห้องเรียน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/10/2566 - 30/11/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางอัจฉรา  เสาวฤทธิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถบัสรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 56,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
56,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 56,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 2,880 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,880.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,880.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักบุคลากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
7,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 66080.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
โครงการดูงาน.pdf
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล