20676 : โครงการสัมมนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2568)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/11/2566 11:13:21
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
06/11/2566  ถึง  31/01/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  28  คน
รายละเอียด  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ผู้สอนรายภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษาของหลักสูตรฯ จำนวน 28 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานการเรียนการสอน
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษากองทุนเพื่อการศึกษา
งบเงินอุดหนุน
2567 38,200.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี  ชุมทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.1.1 พัฒนาแผนแม่บทวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะจัดสัมมนาประจำปีของหลักสูตรฯ นอกสถานที่เพื่อระดมความคิดการจากคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษาของหลักสูตรฯ ในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรฯ ที่เปิดสอนและความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรฯ และผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 2568 ให้มีความเป็นปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน รวมถึงผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต การจัดสัมมนาหลักสูตรฯ นอกสถานที่ครั้งนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ฯ ในการพัฒนามคอ 3 ของหลักสูตรฯ และทราบข้อมูลโครงสร้างของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2568 ทั้งนี้ ในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ 6 มกราคม เวลา 18.30 น. - 22.00 น. และเช้าวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. จะเป็นช่วงเวลาของการระดมความคิดในการพัฒนาหลักสูตรฯ การวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา และแผนการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรฯ ระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2563 ได่แก่ 1. ผศ.ดาราณี ชุมทอง 2. ผศ.สุภาพร มโนวงศ์ 3. ผศ.อุดมศักดิ์ ศิริทะ และผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2568 และผู้สืบทอด (Successor) ได้แก่ 1. ผศ.ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน 2. ผศ.หทยา อนันต์สุชาติกุล 3. อ.ดร. นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต 4. อ.นิลุบล จิตต์มั่น 5. อ.กนกวรรณ สัมพันธ์ 6. อ. อัญชนา พรรณรังษี ุ7. อ.วาสิดา สาวงศ์ทะ 8. อ.วันวิสา เสาร์ใจ ซึ่งถือเป็นกระบวนการวางแผนสำหรับบุคลากรสายวิชาการในการสืบทอดอำนาจ (Succession) โดยมี อ.ดร.ศรันย์ จันทร์ทะเล (รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ) อ.ดร.ปารดา เดชะปทุทวัน (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) และ นางสาวพนิดา พละปัญญา (นักวิชาการศึกษา) เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อแจ้งข้อมูลที่จำเป็นแก่หลักสูตรฯ ในการทำงานบริหารหลักสูตรฯ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้คณาจารย์ในหลักสูตรฯ รับทราบข้อมูลโครงสร้างของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2568 และระดมความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาและปรับปรุง มคอ 3
เพื่อพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรฯ ให้มีความเป็นปัจจุบันในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อวางแผนการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรประจำปี 2567
เพื่อวางแผนกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
28 คน 28
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
ชื่อกิจกรรม :
สัมมนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/11/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี  ชุมทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์อัญชนา  พรรณรังษี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าห้องพัก (900 บาท x 14 คน x 1 คืน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (350 บาท x 28 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 9,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็น (350 บาท x 14 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,900.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,900.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 2 มื้อ x 28 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าห้องประชุม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 3 ชั่วโมง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 38200.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
การเชิญวิทยากรที่สะดวกบรรยายในวันและเวลาจัดโครงการฯ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ทาบทามวิทยากรล่วงหน้า 1 เดือน
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล