20658 : โครงการ Meet the Dean
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/11/2566 8:43:06
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
29/11/2566  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  88  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ไม่นับลาศึกษาต่อ 8 คน)
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน 2567 35,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ อาภาลัย  สุขสำราญ
น.ส. ญาณิศา  ไชยศรีหา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร  ขันธบุตร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.3 ผลประเมินธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ITA)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.3.1 รณรงค์และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในม.ให้อยู่ในระดับดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ LA67-2.11 ส่งเสริมบุคลากรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด LA67-2.11 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ คณะและมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ LA67-2.11.1ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามยุทธศาสตร์ คณะและมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาบุคลากรเป็นประจำทุกปีงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 นี้ คณะศิลปศาสตร์จะต้องดำเนินภารกิจของคณะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องแจ้งแนวทางการบริหารงาน นโยบาย ตลอดจนเป้าหมายของการทำงานของคณะให้บุคลากรได้รับทราบ และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ กับผู้บริหาร ตามแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยโครงการประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 : Meet the Dean ได้กำหนดจัดกิจกรรม 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2566 และครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
KPI 1 : ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ (จากกลุ่มเป้าหมาย)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
ชื่อกิจกรรม :
สัมมนาบุคลากรประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 เดือนธันวาคม 2566 เวลา 08.30-15.00 น.

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/12/2566 - 20/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อาภาลัย  สุขสำราญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ญาณิศา  ไชยศรีหา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 88 คน x 120 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
10,560.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,560.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 88 คน x 35)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
6,160.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,160.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าตกแต่งสถานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
780.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 780.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 17500.00
ชื่อกิจกรรม :
สัมมนาบุคลากรประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 เดือนมิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น.

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/06/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อาภาลัย  สุขสำราญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ญาณิศา  ไชยศรีหา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 88 คน x 120 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,560.00 บาท 10,560.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 88 คน x 35)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,160.00 บาท 6,160.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าตกแต่งสถานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 780.00 บาท 780.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 17500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล