20608 : โครงการสื่อสารสร้างสรรค์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15/12/2566 16:34:25
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
18/12/2566  ถึง  02/04/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  299  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 299 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 5,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ณัฏฐพงษ์  สายพิณ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.2.1 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การสื่อสารที่มีอิทธิพลอย่างสำคัญยิ่งในการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์และในการเผยแพร่ข่าวสารในบริบทต่าง ๆ ประกอบกับปรากฏการณ์ต่าง ๆในสังคมปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่า มีผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสารกับโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การให้การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารกับโลกาภิวัตน์และกระบวนการทางวารสารศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างแนวทางปฏิบัติในฐานะนักสื่อสารที่เหมาะสมกับศาสตร์ด้านการสื่อสารในปัจจุบัน โครงการสื่อสารสร้างสรรค์จึงเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกวางแผน ออกแบบ ดำเนินกิจกรรม และผลิตผลงานสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการทางวารสารศาสตร์ที่มีการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมในรูปของข่าวและความคิดในรูปของข่าวสาร บทความ บทสัมภาษณ์ รวมถึงบทวิจารณ์ต่าง ๆ ในสื่อมวลชน โดยมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ได้แก่ รายวิชา นศ 213 กระบวนการทางวารสารศาสตร์ และ นศ 361 การสื่อสารกับโลกาภิวัตน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ รวบรวมข้อมูล การประมวลเนื้อหา การเรียบเรียง ยกระดับข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้โดยด้วยการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรมของสื่อมวลชน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอน รายวิชา นศ 213 และ นศ 361
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้กับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการที่เข้าร่วมโครงการ
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการ (186 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ (113 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับความรู้ผ่านเกณฑ์การวัดผล
KPI 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ผ่านเกณฑ์การวัดผล
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
60 ร้อยละ 60
ผลผลิต : จำนวนผลงานสื่อสารสร้างสรรค์
KPI 1 : จำนวนผลงานสื่อสารสร้างสรรค์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 ชิ้น 20
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการที่เข้าร่วมโครงการ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 "อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง" ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 21/12/2566 - 22/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ณัฏฐพงษ์  สายพิณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 "สำรวจพื้นที่และแหล่งข้อมูลงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี "

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 16/12/2566 - 24/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ณัฏฐพงษ์  สายพิณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกิติวัฒน์  ติจินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3 "อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Word สำหรับการทำรายงานการวิจัย/โครงการ" ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/01/2567 - 26/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ณัฏฐพงษ์  สายพิณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับความรู้ผ่านเกณฑ์การวัดผล
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 4 "กิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์" ณ อาคารประเสริฐ ณ นคร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/01/2567 - 31/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ณัฏฐพงษ์  สายพิณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  จิตตคุตตานนท์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกิติวัฒน์  ติจินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ผลผลิต : จำนวนผลงานสื่อสารสร้างสรรค์
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 5 "กิจกรรมผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารสร้างสรรค์" ณ อาคารประเสริฐ ณ นคร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/01/2567 - 31/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ณัฏฐพงษ์  สายพิณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกิติวัฒน์  ติจินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพิมพ์เอกสารสี
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม ADOBE สำหรับใช้ในการผลิตผลงานไม่เพียงพอ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ประสานงานกับสำนักหอสมุดให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม ADOBE โดยให้บริหารเวลาอย่างเหมาะสม
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
วิชา นศ 213 กระบวนการทางวารสารศาสตร์ และวิชา นศ 361 การสื่อสารกับโลกาภิวัตน์
ช่วงเวลา : 20/11/2566 - 31/03/2567
ตัวชี้วัด
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
การบูรณาการ
วัตถุประสงค์การบูรณาการผลการประเมินการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 80 การจัดทำ มคอ.3, มคอ.5 และการประกันคุณภาพหลักสูตร
เอกสารประกอบ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล