20360 : โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ศึกษาคนต้นแบบนักพัฒนาถิ่นท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2566 17:12:14
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
20/09/2566  ถึง  20/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  75  คน
รายละเอียด  คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2566 แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2566 47,050.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ  ชาติพันธ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.4 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69 TDS 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 TDS 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 TDS 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ 65-69 TDS พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีความตระหนักถึงหน้าที่ในการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด (PLOs) และสร้างความเข้าใจถึงองค์รวมในการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ศึกษาคนต้นแบบนักพัฒนาถิ่นท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เป็นโครงการที่มีกิจกรรมซึ่งออกแบบให้นักศึกษาเป็นนักพัฒนาที่สามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าและ/มูลค่าของบริการและ/ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจากการต่อยอดองค์ความรู้เรื่องการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) บนพื้นฐานความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และองค์ประกอบอื่นๆ ทางการท่องเที่ยว โดยการเรียนรู้ผ่านคนต้นแบบผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นหลักสูตรจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ศึกษาคนต้นแบบนักพัฒนาถิ่นท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ขึ้น โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฟังบรรยายจากผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การทำกิจกรรมกลุ่มจากฐานเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลนำมาสู่การฝึกฝนในการคิด วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางไปพัฒนา /ออกแบบบริการ และประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดโครงการนี้จะสามารถพัฒนาให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจจากผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ การต่อยอดการสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวโดยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมถึงพื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และบริบทของพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำมาออกแบบบริการ/ประสบการณ์เบื้องต้น บนหลักการและแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้นจากผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการใช้แนวคิด Design Thinking เพื่อการสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวคิดด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวและแนวคิดด้าน Design Thinking เพื่อการสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวและเข้าใจแนวคิดด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้น
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
65 คน 65
KPI 2 : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และเข้าใจแนวคิดด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้นจากผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดด้าน Design Thinking เพื่อการสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวและเข้าใจแนวคิดด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้น สามารถสรุปองค์ความรู้และเสนอรูปแบบการออกแบบประสบการณ์เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวคิดด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวและแนวคิดด้าน Design Thinking เพื่อการสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวและเข้าใจแนวคิดด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้น
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ศึกษาคนต้นแบบนักพัฒนาถิ่นท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/09/2566 - 20/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ  ชาติพันธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1,400 บาท x 8 คัน x 1 วัน = 11,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 11,200.00 บาท 11,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 บาท x 75 คน x 1 มื้อ = 7,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท 7,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 45 บาท x 75 คน x 2 มื้อ = 6,750 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,750.00 บาท 6,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 คน x 1 วัน = 21,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 21,600.00 บาท 21,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 47050.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
กำหนดการโครงการคนต้นแบบ 2566.pdf
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล