20358 : โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
อาจารย์พีรดา ประจงการ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15/9/2566 10:10:29
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
16/09/2566  ถึง  27/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  250  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 10700209 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ กลุ่มเรียนที่ 1, 2, และ 5 จำนวน 250 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ พีรดา  ประจงการ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 3.11 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 3.1.16 ผลักดันผลงานการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และ SCD Ranking
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 3.9 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 3.1.10 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA66-มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ LA66-2.10 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด LA66-1 จำนวนกิจกรรม/โครงการการบูรณาการกับการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือสิ่งแวดล้อ
กลยุทธ์ LA66-2.10-1. มีการจัดกิจกรรม/โครงการการบูรณาการกับการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์ในหลายด้าน โดยองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้องมีความพยายามร่วมกันในการกำหนดข้อตกลงและแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้มีการกำหนดนโยบายระดับประเทศในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาและดำเนินงานที่สอดคล้องกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน คณะต่างๆ เข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ เห็นควรให้มีการบูรณาการการให้ความรู้ในเรื่องนี้ในรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ เห็นความสำคัญของปัญหา ผลกระทบในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อปลุกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโลกร้อนและรับมือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการสร้างเสริมพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันในระหว่างที่อยู่ในมหาวิทยาลัย อย่างเช่น การลดการใช้พลังงานและทรัยพยากร ลดการเกิดของเสีย ขยะ การเป็นผู้บริโภคสีเขียวที่คำนึงถึงกิจกรรมการอุปโภค บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลลัพท์ที่คาดหวังของการดำเนินโครงการคือ นักศึกมีความรู้เข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว แนวคิดสำนักงานสีเขียว และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
สร้างเสริมพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
KPI 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว แนวคิดสำนักงานสีเขียว และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
KPI 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว แนวคิดสำนักงานสีเขียว และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : นักศึกษามีพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
KPI 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีสร้างเสริมพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันดีขึ้น (การประหยัดพลังงาน การลดขยะ แยกขยะ การอุปโภค บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/09/2566 - 18/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พีรดา  ประจงการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว แนวคิดสำนักงานสีเขียว และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว สำนักงานสีเขียว บทบาทและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 19/09/2566 - 19/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พีรดา  ประจงการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ผลผลิต : นักศึกษามีพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม การรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของฉัน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/09/2566 - 27/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พีรดา  ประจงการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล