20356 : โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค Gen Z
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ดร.เดือนแรม บ่อเงิน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2566 17:29:47
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
14/09/2566  ถึง  14/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  23  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ (ในรายวิชา ศส407)
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 2566 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 3.4 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) หรือบุคลากรชาวต่างชาติ
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 3.1.5 เพิ่มจำนวนคณาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนกับต่างชาติ (Visiting Professor) ทั้ง Inbound และ Outbound
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation)
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 4.2 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 4.1.2 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ ได้เปิดสอนรายวิชา ศส491 ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพสมัยใหม่ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจความหมายของทักษะชีวิต องค์ประกอบทักษะชีวิต การประกอบอาชีพสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ การใช้นวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การดำรงชีวิตอย่างพอเพียงมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามแนวทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ การศึกษาจากกรณีศึกษาและสถานการณ์จริง ประกอบกับเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและคณะฯ ในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างผู้ประกอบการ ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และได้รับประสบการณ์จริงจากผู้มีประสบการณ์ และได้รับประสบการณ์จากต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าว จึงได้เชิญคุณวงษ์สวรรค์ วงไกสอน หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบทลาว เกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง EC407 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษานำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการเป็นผู้ประอบการ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้และแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการ
KPI 1 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (23 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติที่มีกิจกรรมตามความร่วมมือ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 คน 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้และแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อกิจกรรม :
การอบรมให้ความรุู้ เรื่อง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค Gen Z

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 14/09/2566 - 14/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล