20351 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางพิชญดา พงษ์พานิช (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/11/2566 9:42:31
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
27/09/2566  ถึง  29/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  60  คน
รายละเอียด  บุคคลภายใน ได้แก่ นักวิชาการศึกษาประจำหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการการเรียนการสอน จากทุกสาขาวิชา/คณะ/สำนัก จำนวน 60-120 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน กองทุนพัฒนาบุคลากร 2566 2,900.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง พิชญดา  พงษ์พานิช
นาง โสภา  สุทธิยุทธ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท  สิทธิ
ดร. สราวุธ  สอนใจ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.3 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 3-66 การพัฒนาระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ 3.2-66 มีระบบการรับสมัครที่ทันสมัยง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
ตัวชี้วัด 22-สบพ. จำนวนระบบการรับสมัครสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
กลยุทธ์ 3.2.1-66 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับสมัครให้มีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามอนุสนธิ คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 491/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้นำกลุ่มชุมชนปฏิบัติ (คุณอำนวย) ด้านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านบริการการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น งานทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้ขอจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักวิชาการศึกษาจากทุกสาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต จำนวน 60-100 คน ได้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านต่างๆ อาทิเช่น หลักเกณฑ์และระบบการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป การติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษา/การพ้นสภาพ/การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตร การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และกำหนดการของ การสอบ ICT ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2567 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้นักวิชาการศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และระบบการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.เพื่อให้นักวิชาการศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษา/การพ้นสภาพ/การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.เพื่อให้นักวิชาการศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การเสนอหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4.เพื่อให้นักวิชาการศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2567
5.เพื่อให้นักวิชาการศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และกำหนดการของ การสอบ ICT มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2567
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักวิชาการศึกษาที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566
KPI 1 : จำนวนนักวิชาการศึกษาที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
60 คน 60
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักวิชาการศึกษาที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/09/2566 - 27/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางพิชญดา  พงษ์พานิช (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายพงษ์ศักดิ์  มังมติ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายอภิชาติ  เตภักดี (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.ปิยวรรณ  สงวนศักดิ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,100.00 บาท 2,100.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าสถานที่ (เวลา 09.00-12.00 น.) ครึ่งวัน เป็นเงิน 800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 800.00 บาท 800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2900.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล