20349 : โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสายพลังงานตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/9/2566 16:03:21
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
20/09/2566  ถึง  20/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  10  คน
รายละเอียด  บุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทน นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 งบประมาณ 5,000 บาท 2566 5,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ชลัมพล  ธารารักษ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.13 ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 66-2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 66-2.1.7 ร 66-2.1.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 66-ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
เป้าประสงค์ 66-6.1 การบูรณาการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายและแสวงหารายได้
ตัวชี้วัด 66-6.1.7 ฐ 66-6.1.7 ฐานข้อมูล/วารสาร/การประชุมวิชาการ ด้านพลังงาน
กลยุทธ์ 66-สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำฐานข้อมูล/วารสาร/การประชุมวิชาการ ด้านพลังงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรได้มีการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อทดสอบสมรรถนะ และมีใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นที่ยอมรับในการทำงานในอนาคต ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการสอบตามคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาอาชีพผู้ช่วยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ระดับ 5 และ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า ระดับ 3 ให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มีความสามารถในสายงานพลังงานได้มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านพลังงาน และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความต้องการประกอบอาชีพในสายงานพลังงานได้ใบประกอบวิชาชีพที่เป็นม

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสายพลังงาน ให้มีใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : มีผู้สมัครสอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 คน 10
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : มีผู้สมัครสอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดการสอบสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพในสาขาอาชีพผู้ช่วยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญระดับ 5 และผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า ระดับ 3

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/09/2566 - 20/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายชลัมพล  ธารารักษ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการประเมิน จำนวน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล