20318 : โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 30/8/2566 15:49:11
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
31/08/2566  ถึง  16/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  280  คน
รายละเอียด  กลุ้มเป้าหมายได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2566 28,900.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร  ปานะถึก
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.13 ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 66-2.1.1 ผลิตบัณฑิตที่เป็นมืออาชีพด้านสัตวศาสตร์ (มืออาชีพ เน้น ทักษะเชิงปฏิบัติ, มีภาวะผู้นำ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
ตัวชี้วัด AS 66-2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 66-2.1.8 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชาที่จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอน จัดเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต้องมีการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาด้วย การเพิ่มพูนความรู้ทางสัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และมีการนำนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตที่ทันสมัยจากวิทยากรรับเชิญทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางด้านปศุสัตว์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อให้บรรลุพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางสัตวศาสตร์ที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ทั้งระดับองค์กร และชุมชน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสุกร
KPI 1 : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
280 คน 280
KPI 3 : ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้รับ
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 ระดับ 4
KPI 4 : ความรู้ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสุกร
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 21/08/2566 - 16/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร  ปานะถึก (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.มงคล  ยะไชย (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ศิลมั่น (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์  คำพุฒ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์  ถาวร (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์  ถือแก้ว (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 280 คน คนละ 30 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 8,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,400.00 บาท 8,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 280 คน คนละ 70 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 19,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 19,600.00 บาท 19,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายใน) ชั่วโมงละ 300 บาท จำนวน 3 ชั่วโมง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท 900.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 28900.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล