20254 : งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29/8/2566 11:48:44
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/08/2566  ถึง  31/01/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  400000  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567/เงินสะสม/เงินเหลือจ่าย 2567 10,448,867.00
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2566 3,600,000.00
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรับฝากงานวันเกษตรแม่โจ้ (ปีเก่า) 2566 951,133.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง พัชรี  คำรินทร์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์  สินณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน  มะโนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล  ทองมา
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองกลาง
กองคลัง
กองแผนงาน
กองพัฒนานักศึกษา
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
สำนักหอสมุด
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.18 องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.3.2 ผลักดันผลงานการให้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) รวมถึงเกิดการประสานงานการทำงานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University)
เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ การบูรณาการร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติโดยเน้นด้านการเกษตร
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และการปฏิบัติงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวันเกษตรแม่โจ้ครบรอบ 90 ปี
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
KPI 1 : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของมหาวิทยาลัย (ฐานเรียนรู้ นิทรรศการ ประกวด ประชุมวิชาการ ฯลฯ)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 กิจกรรม 50
KPI 2 : จำนวนกิจกรรมบันเทิง (ตลาด ดนตรี งานเลี้ยง การแสดงต่าง ๆ)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 กิจกรรม 5
KPI 3 : รายได้จากการจัดงาน (ร้อยละ 80 จากเป้าหมาย 3 ล้านบาท)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ผลประเมินความสำเร็จของโครงการในภาพรวม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 5 : จำนวนทุนการศึกษาที่ได้รับในระหว่างการจัดโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
99 ทุน 99
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
ชื่อกิจกรรม :
1. การบริหารจัดการโครงการ (ฝ่ายเลขานุการ)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางพัชรี  คำรินทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการชุดใหญ่ จำนวน 6 ครั้ง (จำนวน 60 คนๆ ละ 30 บาท * 6 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,800.00 บาท 10,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ จำนวน 12 ครั้ง
(ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 50 บาท จำนวน 12 ครั้ง)
(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 12 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 19,200.00 บาท 19,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเลี้ยงรับรองแขกและผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เช่น องค์รักษ์รักษาพระองค์ ส่วนล่วงหน้า ตำรวจจราจร ตำรวจสันติบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเส้นทางรับเสด็จ
(ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 450 คนๆ ละ 260 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 117,000.00 บาท 117,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2566
(จำนวน 30 คนๆ ละ 100 บาท จำนวน 11 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 33,000.00 บาท 33,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแขก นายสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานในพิธีเปิด และของผู้บริหารที่เดินทางเพื่อประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณในการสนับสนุนงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกอัตลักษณ์ "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี"
- ของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานฯ ประมาณ จำนวน 40 ชิ้นๆ ละ 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท 40,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการพิธีเปิด ปิด งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 898,060.00 บาท 898,060.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเลี้ยงรับรองในการปะชุมร่วมกับคณะกรรมกรภายนอก (ประชุมใหญ่ร่วมกับจังหวัดและส่วนล่วงหน้า)
(ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คนๆ ละ 120 บาท จำนวน 2 ครั้ง)
(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน ๆละ 60 บาท จำนวน 2 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 36,000.00 บาท 36,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1224060.00
ชื่อกิจกรรม :
การจัดนิทรรศการและนวัตกรรม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดสด จำนวน 9 วัน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 70,000.00 บาท 70,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลป้ายแผนผังงาน ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 6 แผ่น ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดไวนิลทำป้ายแผนผังงานใหญ่ ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 1 แผ่น ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลป้ายแผนผังเรื่อง/โซน ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 10 แผ่น ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลแผนตารางงาน/เสวนา ขนาด 50 ซม.x120 ซม. จำนวน 1 แผ่น ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1,000 แผ่นๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์พร้อมโฟมบอร์ดผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 90 แผ่น x 1,200 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลพร้อมโฟมบอร์ดป้ายชื่อผลงาน ขนาด 80x30 ซม. จำนวน 90 แผ่น ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์/ต้นไม้ (QR Code) ขนาด 12 x 20 ซม. จำวน 200 ป้าย ๆ ละ 70 เป็นเงิน 14,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มบูธ (ประดับตกแต่งใบตองตึงและฉากไม้ระแนง) จำนวน 90 บูธ ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มเทิดพระเกียรติ (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ) ขนาด 10 x1.2x3.5 เมตร จำนวน 1 ชุด 30,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มทางเดินเชื่อมงาน ขนาด กว้าง 4 เมตร สูง 3 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 2 ชุดๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ขนาดสูง 50 ซม. กว้าง 6 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมปูพรมและคนดูแลในการเปิดปิดแต่ละวัน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 45,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในงาน 1 งาน ๆ ละ 27,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
-ค่าจ้างพิธีกร จำนวน 1 คน 9 วัน ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 31,500 บาท
-ค่าจ้างการแสดง วันละ 2 เวลา 9 วัน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท
-ค่าเช่าเตนท์ ขนาด 4x6 เมตร จำนวน 5 หลัง ๆ ละ 500 บาท 10 วัน เป็นเงิน 25,000 บาท
-ค่าเช่าโต๊ะ พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท
-ค่าเช่าเก้าอี้ จำนวน 200 ตัว ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 547,700.00 บาท 547,700.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร
- บรรยาย จำนวน 1 คน 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 9 วัน เป็นเงิน 10,800 บาท
- สาธิต จำนวน 1 คน 2 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 9 วัน เป็นเงิน 5,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,200.00 บาท 16,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเกษตร สำหรับตกแต่งสถานที่ภายในงาน เช่น ต้นไม้ดอกไม้ประดับ เป็นเงิน 40,000 บาท
- ค่าวัสดุเกษตร สำหรับสนับสนุนต้นแบบผลิตภัณฑ์ประกอบนิทรรศการ 90 เรื่อง ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 90,000
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครับ เช่น เช่น ดอกไม้ ผ้าโปร่ง แคร่ ร่ม ถุงดำ ตุง เครื่องจักสาน ฯลฯ เป็นเงิน 140,000 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสนับสนุนต้นแบบผลิตภัณฑ์ประกอบนิทรรศการ 90 เรื่อง ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 360,000.00 บาท 360,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ จำนวน 6,100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,100.00 บาท 6,100.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1000000.00
ชื่อกิจกรรม :
การจัดแสดงแปลงสาธิต (ฝ่ายฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร/แปลงสาธิต)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์  เครือคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร
1. ปุ๋ยคอก จำนวน 300 กระสอบ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
2. ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 100 กระสอบ ๆ ละ 370 บาท เป็นเงิน 37,000 บาท
3. ปุ๋ยหมัก จำนวน 6 ตัน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
4. ไม้ค้าง จำนวน 2,000 เล่ม ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท
5. ตาข่าย จำวน 100 ปาก ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
6. วัสดุเพาะกล้า จำนวน 20 กระสอบ ๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท
7. ป้ายแท็คอ่อน จำนวน 100 แพ็ค ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท
8. เทปหยดน้ำ จำนวน 6 ม้วน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
9. เชือกไนล่อน จำนวน 20 ม้วน ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
10. เชือกฟาง 50 ม้วน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
11. ถุงมือยาง จำนวน 20 กล่อง ๆ ละ 130 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท
12. พลาสติกคลุมแปลง จำนวน 20 ม้วน ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
13. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 5 กระสอบ ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
14. ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 จำนวน 3 กระสอบ ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
15. ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 จำนวน 3 กระสอบ ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
16. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 จำนวน 5 กระสอบ ๆละ 900 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
17. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-0-0 จำนวน 5 กระสอบ ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
18. ปูนขาว จำนวน 100 ถุง ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
19. สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1 ชุด ๆ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
20. เมล็ดพันธุ์ผัก เป็นเงิน 30,000 บาท
21. ขุยมะพร้าว จำนวน 80 กระสอบ ๆ ละ 120 บาท จำนวน 9,600 บาท
22. ดินดำ จำนวน 5 ลำ ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
23. แกลบดิบ จำนวน 5 ลำ ๆ ละ 2,500 เป็นเงิน 12,500 บาท
24. แกลบดำ จำนวน 50 กระสอบ ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
25. กระถางพลาสติก 6 นิ้ว จำนวน 1,000 ใบ ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
26. กระถางพลาสติก 12 นิ้ว จำนวน 400 ใบ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
27. ถาดเพาะต้นอ่อน จำนวน 100 ใบ ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
28. ถาดเพาะกล้า 104 หลุม จำนวน 500 ใบ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท
29. มะพร้าวสับ จำนวน 50 กระสอบ ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
30. ท่อพีอี ขนาด 20 มม. จำนวน 1 ม้วน ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 900 บาท
31. ฟองน้ำเพาะกล้า จำนวน 1 แพ็ค ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 700 บาท
32. ชุดปุ๋ยไฮโครโปรนิกส์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
33. ถุงพลาสติกเพาะเห็ด จำนวน 100 กิโลกรัม ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
34. ยิปซัม จำนวน 10 กระสอบ ๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท
35. แคลเซียม จำนวน 20 กระสอบ ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
36. น้ำตาลทราย จำนวน 5 กระสอบ ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
37. ขี้กบทำเชื้อเพลิง จำนวน 4 ตัน ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
38. ขี้เลื่อยยางพารา จำนวน 1 ลำ ๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท
39. รำละเอียด จำนวน 10 กระสอบ ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
40. สายรัดโรงเรือน จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ 1,400 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
41. กิ๊บล็อคโรงเรือน 6 หุน จำนวน 400 ชิ้น ๆ ละ 7 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
42. พลาสติกคลุมโรงเรือน จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 490,000.00 บาท 490,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 490000.00
ชื่อกิจกรรม :
การจัดแสดงแปลงสาธิตพืชสวนประดับ (ฝ่ายฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร/แปลงสาธิต)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์  เครือคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 20,000 แผ่น ๆ ละ 1 บาท รวม 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุไฟฟ้า
1. สายไฟฟ้าอ่อน 2x1.5 จำนวน 4 ม้วน ๆ ละ 1,570 บาท รวม 6,280 บาท
2. สายไฟฟ้าแข็ง 2x2.5 จำนวน 3 ม้วน ๆ ละ 3,200 บาท รวม 9,600 บาท
3. สายไฟฟ้า VCT 2x2.5 จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ 3,660 บาท รวม 7,320 บาท
4. หลอดไฟยาว จำนวน 20 หลอด ๆ ละ 175 บาท รวม 3,500 บาท
5. หลอดไฟกลม 18 วัตต์ จำนวน 30 หลอด ๆ ละ 110 บาท รวม 3,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง
1. หินปูพื้น ¾ จำนวน 5 ลำ ๆ ละ 3,200 บาท รวม 16,000 บาท
2. ทรายหยาบ จำนวน 5 ลำ ๆ ละ 2,400 บาท รวม 12,000 บาท
3. ท่อเหล็กแป็ปไม่มีเกลียว 1 นิ้ว จำนวน 20 เส้น ๆ ละ 330 บาท รวม 6,600 บาท
4. ลวดตาข่าย สูง 2 ม จำนวน 10 ม้วน ๆ ละ 2,000 บาท รวม 20,000 บาท
5. ลวดอาบสังกะสี เบอร์ 14 จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ 2,700 บาท รวม 5,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุประปา
1. ท่อ PVC 2”จำนวน 30 เส้น ๆ ละ 216 บาท รวม 6,480 บาท
2. ท่อ PVC 1 ½”จำนวน 10 เส้น ๆ ละ 210 บาท รวม 2,100 บาท
3. ท่อ PVC 1”จำนวน 10 เส้น ๆ ละ 120 บาท รวม 1,200 บาท
4. ท่อ PVC ¾” จำนวน 10 เส้น ๆ ละ 80 บาท รวม 800 บาท
5. ท่อ PVC 6” จำนวน 3 เส้น ๆ ละ 1,630 บาท รวม 4,890 บาท
6. ก๊อกน้ำ ¾” จำนวน 12 อัน ๆ ละ 210 บาท รวม 2,520 บาท
7. ก๊อกน้ำ ½ ” จำนวน 10 อัน ๆ ละ 150 บาท รวม 1,500 บาท
8. กาว 500 มม. จำนวน 3 กป.ๆ ละ 250 บาท รวม 750 บาท
9. บลอด์วาวส์ จำนวน 3 อัน ๆ ละ 210 บาท รวม 630 บาท
10. ลวดขาวมัดท่อ #14 จำนวน 3 ม้วน ๆ ละ 2,500 บาท รวม 7,500 บาท
11. สายยางเขียว 4 หุน จำนวน 1 ม้วน ๆ ละ 1,630 บาท รวม 1,630 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร
1. ดินเพาะกล้า จำนวน 26 กส.ๆ ละ 390 บาท รวม 10,140 บาท
2. ดินดำ จำนวน 20 ลำ ๆ ละ 2,100 บาท รวม 42,000 บาท
3. แกลบดิบ จำนวน 10 ลำ ๆ ละ 2,000 บาท รวม 20,000 บาท
4. ขี้เถ้าแกลบ จำนวน 10 ลำ ๆ ละ 3,000 บาท รวม 30,000 บาท
5. พลาสติกโรงเรือน 4มx100มx100 ไมครอน จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท
6. พลาสติกปูพื้น จำนวน 15 ม้วน ๆ ละ 1,100 บาท รวม 16,500 บาท
7. ถุงดำ 4x8” จำนวน 10 กส.ๆ ละ 1,800 บาท รวม 18,000 บาท
8. กระถางพลาสติกดำ 15” จำนวน 300 ใบ ๆ ละ 40 บาท รวม 12,000 บาท
9. กระถางพลาสติก 4” จำนวน 140 ใบ ๆ ละ 4 บาท รวม 560 บาท
10. ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 10 กส.ๆ ละ 980 บาท รวม 9,800 บาท
11. ปุ๋ย 15-15-15 จำนวน 10 กส.ๆ ละ 1,100 บาท รวม 11,000 บาท
12. ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-25 จำนวน 5 กระสอบ ๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 190,000.00 บาท 190,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 330000.00
ชื่อกิจกรรม :
การจัดแสดงแปลงสาธิตพืชไร่ (ฝ่ายฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร/แปลงสาธิต)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์  เครือคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลงปลูก และปลูกพืชไร่ จำนวน 7 ไร่ เป็นเงิน 30,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน
1. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 10 ริม ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
2. ซองสีน้ำตาลขยายข้าง A4 (แพ็คละ 50 ซอง) จำนวน 4 แพ็ค ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 800 บาท
3. กล่องพลาสติกขาวใสมีล้อ ขนาด 70 ลิตร จำนวน 3 ใบ ๆ ละ 390 บาท เป็นเงิน 1,170 บาท
4. กระดาษปกการ์ดสี A4 จำนวน 12 ห่อ ๆ ละ 110 บาท เป็นเงิน 1,320 บาท
5. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 92 ด้าม ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 460 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร
1 ขี้เถ้าแกลบ จำนวน 120 กระสอบๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
2 ปุ๋ยคอก จำนวน 350 กระสอบๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท
3 ขุยมะพร้าว จำนวน 100 กระสอบๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
4 ปุ๋ย 15-15-15 จำนวน 10 กระสอบๆ ละ 1380 บาท เป็นเงิน 13,800 บาท
5 ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 10 กระสอบๆ ละ 870 บาท เป็นเงิน 8,700 บาท
6 ดินมีเดียคลาสแมน จำนวน 30 กระสอบๆ ละ 420 บาท เป็ฯเงิน 12,600 บาท
7 กระถางพลาสติกสีดำ จำนวน 300 ใบๆ ละ 18 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท
8 ผ้าเต้นท์ จำนวน 10 ม้วนๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท
9 เชือกไนล่อน จำนวน 10 มัดๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
10 เมล็ดข้าวโพด จำนวน 3 ถุงๆ ละ 890 บาท เป็นเงิน 2,670 บาท
11 เมล็ดทานตะวันต้นอ่อน จำนวน 4 กก.ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 600 บาท
12 ไม้ไผ่ยาว 10 เมตร จำนวน 301 ท่อนๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 9,030 บาท
13 ไม้ยูคา จำนวน 65 ท่อนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 3,250 บาท
14 ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 30 กระสอบๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
15 ป้ายแท็คอ่อน จำนวน 30 ห่อๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 2,550 บาท
16 พลาสติกคลุมแปลง จำนวน 8 ม้วนๆ ละ 1,100 บาท เป็นเงิน 8,800 บาท
17 ดินดำ จำนวน 6 ลำๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
18 พลาติกกันวัชพืช จำนวน 3 ม้วนๆ ละ 5,700 บาท เป็นเงิน 17,100 บาท
19 สารป้องกันกำจัดวัชพืช จำนวน 1 ชุดๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 160,000.00 บาท 160,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 200000.00
ชื่อกิจกรรม :
การจัดแสดงแปลงสาธิตไม้ผล (ฝ่ายฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร/แปลงสาธิต)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์  เครือคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 6,000 แผ่น ๆ ละ 1 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร
1. ดินดำผสม 6 ลำ ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
2. แกลบดิบ 2 ลำ ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
3. พลาสติกโรงเรือน
4 ม. x 100ม. x 100 ไมครอน จำนวน 4 ม้วน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
4. พลาสติกคลุมวัชพืช ขนาด 200 เมตร จำนวน 4 ม้วน ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท
5. ถุงดำ 4 x 8 นิ้ว จำนวน 5 กระสอบ ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
6. กระถางพลาสติกดำ 12” จำนวน 130 ใบ ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท
7. ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 10 กระสอบ ๆ ละ 980 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท
8. ปุ๋ย 15-15-15 จำนวน 10 กระสอบ ๆ ละ 1,100 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 94,000.00 บาท 94,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 100000.00
ชื่อกิจกรรม :
การจัดแสดงแปลงสาธิตเมืองกล้วยไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฝ่ายฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร/แปลงสาธิต)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์  เครือคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาและออกแบบจัดเตรียมสถานที่ เป็นเงิน 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร
1. กล้วยไม้ลูกผสม จำนวน 200 ต้น ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
2. เอื้องสายหลวง จำนวน 10 กอ ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
3. กล้วยไม้ช้างกระ จำนวน 40 ต้น ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
4. กล้วยไม้เพชรหึง จำนวน 20 ต้น ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
5. กล้วยไม้เพชรหึง จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
6. สับปะรดสี(ใหญ่) จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
7. สับปะรดสี (เล็ก) จำนวน 50 ต้น ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
8. เตยด่าง จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
9. เฟิร์น จำนวน 50 ต้น ๆ ละ 35 บาทเป็นเงิน 1,750 บาท
10. ฟิโลมูนไลท์ จำนวน 20 ต้น ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
11. ฟิโลเรดคองโค จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
12. ฟิโลเบอร์กิ้น จำนวน 15 ต้น ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
13. มอนสเตอร่า จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
14. เศรษฐีไซง่อน 100 ถุง ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
15. หนวดปลาดุก 250 ถุง ๆ ละ 4 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
16. มอส จำนวน 10 ตารางเมตร ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
17. ขุยมะพร้าว 10 กระสอบ ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
18. มะพร้าวสับ 20 กระสอบ ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
16. ดินปลูก 40 กระสอบ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 80000.00
ชื่อกิจกรรม :
การจัดแสดงแปลงสาธิตฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "เกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ"

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ดร.สุรชัย  ศาลิรัศ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ผลลัพธ์ที่ 1 นิทรรศการกึ่งฐาวรมีชีวิตและนวตกรรมการผลิตพืช (พื้นที่ 5 ไร่)
-จัดทำป้ายนิทรรศการขนาด3x4 ม.2แผ่นๆละ2,500
บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
- ไม้ไผ่ยาว 6ม. 100 ท่อนๆละ 60บ. เป็นเงิน 6,000บาท
- วัสดุตกแต่ง เช่น ตุ้ง,โคมพื้นเมือง,ผ้าขาว เป็นต้น รวม
เป็นเงิน 5,000 บาท
- บอร์ดนิทรรศการ การผลิตพืช 15 แผ่นๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท
- วัสดุสำนักงาน เช่นกระดาษ ,หมึก,ปากกา,สี,กาว,
ฯลฯ 10,000 บาท
- วัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู,สีทาไม้และเหล็ก,เลื่อย,ฯลฯ
5,000 บาท
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ผลลัพธ์ที่ 2 จัดทำแปลง
สาธิตการผลิตพืชอินทรีย์
และสวนไม้ดอก
- วัสดุเกษตร วัสดุเพาะกล้า 10 กระสอบๆละ450 เป็น
เงิน 4,500 บาท
- เมล็ดไม้ดอก ไม้ประดับ เช่นดอกคอสมอส,บานชื่น
ฝรั่ง,หนวดแมว,ดอกผีเสื้อ,บานชื่นหนู, ดอกซันเวีย,
ดอกบลูซั่นเวีย,เดซี่ฯลฯ
80ซองละๆ 120 บาท
เป็นเงิน 9,600 บาท
- เมล็ดพันธุ์พืชผัก เช่นเมล็ดผักสลัดต่างๆ 10 ชุดๆละ
500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
- พลาสติกคุมแปลง 10 ม้วนๆละ 950 บาทเป็นเงิน 9,500 บาท
- ระบบน้ำ ท่อPEขนาด20 มินฯ 8 ม้วนๆละ 950 บาท
เป็นเงิน 7,600 บาท
- ระบบน้ำมินิสปิงเกอร์ 300 ชุดๆละ 25 บาทรวมเป็น
เงิน 7,500 บาท
- ระบบน้ำสปิงเกอร์ขนาด4หุน
100 ชุดๆละ 25 บาท
รวมเป็นเงิน 2,500 บาท
- ปุ๋ยอินทรีย์ 20 กระสอบๆละ550 เป็นเงิน 11,000บาท - อุปกรณ์ระบบน้ำ PVC เช่น ท่อขนาด6หุน,ข้อต่อตรง
pvc,ข้อต่อสามทางpvc ขนาด2 นิ้ว,วาวล์เปิดปิดน้ำ
pvcขนาด2นิ้ว ชุดข้อต่อระบบน้ำ4หุน ฯลฯ 9,600
บาท
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 บาท
- วัสดุสำนักงาน เช่นตัวหนังสือ ขนาด20x30 ซน. 5,000 บาท
- ไม้ยูคาขนาด4 นิ้ว ยาว5 ม.50 ท่อนๆลำละ 100 บ. เป็น
เงิน 5,000 บาท
- ไม้ดอกกระถาง เช่นดอกพิทูเนีย,บานชื่นฝรั่ง,
แพงพวย,แววมะยุรา,ผกากรอง เป็นต้น 100
กระถางๆละ 80 บาท เป็นเงิน
8,000 บาท
- แกลบดิบ 2 ลำรถ 6ล้อ ลำละ2,500 บาท เป็นเงิน
5,000 บาท
- กระถางพลาสติก ขนาด4-5 นิ้ว 200 ใบๆละ15 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
- ไม้ไผ่ยาว 6ม. หน้า4 นิ้ว 80 ท่อนๆละ100บ. เป็นเงิน
8,000บาท
- ขุยมะพร้าวสับ 20 กระสอบๆละ120 บาท เป็นเงิน
2,400 บาท
- มะพร้าวสับ 20 กระสอบๆละ90 บาท เป็นเงิน
1,800 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมแปลง โดยการกำจัดวัชพืช และ
เตรียมแปลงปลูก ในพื้นที่5 ไร่ จำนวน 5 วันๆ ละ2,500 บาทรวม
เป็นเงิน 12,500 บาท
- ค่าจ้างเหมาเพราะเมล็ด,พร้อมเพาะปลูก ในพื้นที่5ไร่ จำนวน 5 วัน
วันละ1,500 บาทรวมเป็นเงิน 7,500 บาท
- ค่าจ้างเหมาวางระบบน้ำ ในพื้นที่5ไร่ๆ ละ1,500 บาท
รวมเป็นเงิน 7,500 บาท
- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา โดยการกำจัดวัชพืช,ใส่ปุ๋ย ใน
พื้นที่5ไร่ๆละ 5 ครั้ง ๆละ 1,500 บาทรวมเป็นเงิน
7,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 150,000.00 บาท 150,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 200000.00
ชื่อกิจกรรม :
การเผยแพร่พันธุ์ข้าวหอมแม่โจ้ ของหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  แสงทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
(ค่าจ้างเหมาเกษตรกร 1 คน
เตรียมแปลง เพาะข้าว ถอนกล้า ดำนา ถอนพันธุ์ปน และหญ้าวัชพืชในแปลงปลูกพืชบำรุงดิน และให้น้ำ
ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยวผลผลิต 1 คน*30,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าบรรจุภัณฑ์ และสติ๊กเกอร์ จำนวน900 ถุง* 10.75 บาท =9,675บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,675.00 บาท 9,675.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ข้าวสาร และข้าวกล้อง จำนวน 6 ถุง*54.16=325 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 325.00 บาท 325.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 40000.00
ชื่อกิจกรรม :
การประกวดปลาแฟนซีคาร์ฟ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล  พรมยะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ในการประกวด วงเงิน 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอนแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 15 คนๆ ละ 200 บาท/วัน (จำนวน 3 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 29000.00
ชื่อกิจกรรม :
การประกวดปลากัดสวยงาม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล  พรมยะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำค่าถ้วยพระราชทาน รางวัล Grand Champion จำนวน 1 ใบๆ ละ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ1/รองชนะเลิศ อันดับ 2 แต่ละประเภท จำนวน 60 ใบๆ ละ 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 24,000.00 บาท 24,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 5 คนๆละ 200 บาท/วัน (จำนวน 9 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 44800.00
ชื่อกิจกรรม :
การประกวดปลาหางนกยูง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล  พรมยะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำถ้วยพระราชทาน รางวัล Grand Champion จำนวน 1 ใบๆ ละ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำถ้วยรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ 1/รองชนะเลิศอันดับ 2 แต่ละประเภท จำนวน 33 ใบๆ ละ 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 13,200.00 บาท 13,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 5 คนๆ ละ 200 บาท/วัน (จำนวน 9 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 35200.00
ชื่อกิจกรรม :
การประกวดจัดตุ้พรรณไม้น้ำสวยงาม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล  พรมยะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำถ้วยพระราชทานรางวัล Best in Show จำนวน 1 ใบๆ ละ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำถ้วยรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ1/รองชนะเลิศอันดับ2/รางวัลชมเชย/รางวัล popular vote แต่ละประเภท จำนวน 12 ใบๆ ละ 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท 4,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเงินรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ 1/รองชนะเลิศอันดับ 2/รางวัลชมเชย/รางวัล popular vote แต่ละประเภท จำนวน 12 รางวัล วงเงิน 12,000บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 5 คนๆ ละ 200 บาท/วัน (จำนวน 9 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,200.00 บาท 8,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 41000.00
ชื่อกิจกรรม :
การอนุรักษ์การเลี้ยงไก่แจ้สวยงาม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
'ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ตลอดการจัดงาน จำนวน 1 คน/1 กิจกรรม/1 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าถ้วยรางวัล Best In Show จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท
ค่าถ้วยรางวัลพระราชทาน (จำลอง) 2 ใบๆ ละ 1,500 เป็นเงิน 3,000 บาท
ค่าเงินรางวัลที่ 1 จำนวน 26 รางวัลๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 10,400 บาท
ค่าเงินรางวัลที่ 2 จำนวน 26 รางวัลๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท
ค่าเงินรางวัลที่ 3 จำนวน 26 รางวัลๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท
ค่าเงินรางวัลที่ 4 จำนวน 26 รางวัลๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 3,120 บาท
ค่าเงินรางวัลที่ 5 จำนวน 26 รางวัลๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 3,120 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (ขนาด 2.5x4 เมตร) จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ค่าอาหารว่าง จำนวน 100 คน* 1 มื้อ* 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ วงเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 43,440.00 บาท 43,440.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน 1,000 บาท
ค่าวัสดุเกษตร 1,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,600.00 บาท 2,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 49040.00
ชื่อกิจกรรม :
การอนุรักษ์การเลี้ยงไก่ต่อ-ไก่ตั้ง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 3 ใบๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
ค่าถ้วยรางวัล (รางวัลชมเชย) จำนวน 5 ใบๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (ขนาด 1x3 เมตร และ 4x3 เมตร) วงเงิน 5,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน* 1 มื้อ* 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่าง จำนวน 100 คน* 1 มื้อ* 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ วงเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 35,000.00 บาท 35,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 3 คน * 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน 2,000 บาท
ค่าวัสดุเกษตร 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 43500.00
ชื่อกิจกรรม :
การประกวดไก่พื้นเมือง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าถ้วยรางวัลพระราชทาน (จำลอง) จำนวน 1 ใบๆ ละ 3,000 บาท
ค่าถ้วยรางวัล (1,2,3) จำนวน 5 ใบๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท
ค่าถ้วยรางวัล (รางวัลชมเชย) จำนวน 15 ใบๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (ขนาด 1x3 เมตร และ 4x3 เมตร) จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน* 1 มื้อ* 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน* 2 มื้อ* 30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่าเดินทางและที่พักกรรมการเหมาจ่าย จำนวน 6 คน* 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ วงเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 77,000.00 บาท 77,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 6 คน * 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน 2,000 บาท
ค่าวัสดุเกษตร 22,460 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 24,460.00 บาท 24,460.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 107460.00
ชื่อกิจกรรม :
การจัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ งานฉลองครบรอบ 90 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์  เครือคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
กล้วยไม้
- รางวัลยอดเยี่ยมประเภทกล้วยไม้ (พันธุ์แท้ และ ลูกผสม) จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
- รางวัลยอดเยี่ยมของกล้วยไม้แต่ละหมวด จำนวน 15 หมวด ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
- รางวัลที่ 1 2 3 เป็นเงินสด (700 500 300 บาท) จำนวน 150 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 265,000.00 บาท 265,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม้ดอกไม้ประดับ
- รางวัลยอดเยี่ยมของไม้ดอกและไม้ประดับแต่ละหมวด 20 ประเภท ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
- รางวัลที่ 1 2 3 เป็นเงินสด (700 500 300 บาท) จำนวน 182 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 273,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 313,000.00 บาท 313,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทำถ้วยรางวัล เหรียญ โบว์ และประกาศนียบัตร เป็นเงิน 35,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับและสูจิบัตร เป็นเงิน 25,000 บาท
ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 50 ชิ้นๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดแสดงและประกวด 40,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันวันตัดสินการประกวดสำหรับแขกรับเชิญและคณะกรรมการภายนอก 250 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกรับเชิญและคณะกรรมการภายนอก 300 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน (ร่วมงานประกวดกล้วยไม้ จ.ลพบุรี) 26,640 บาท
ค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 20 คนๆ ละ 100 บาท * 10 วัน เป็นเงิน 20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาทำบัตรและใบลงทะเบียนสิ่งประกวด 30,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ 4,000 บาท
ค่าจ้างเหมายามเฝ้าและดูแลรักษาสิ่งประกวดในระหว่างการประกวด 35,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 330,640.00 บาท 330,640.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
วัสดุเกษตร 31,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิง 9,360 บาท
วัสดุก่อสร้าง 46,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า 20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 141,360.00 บาท 141,360.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1050000.00
ชื่อกิจกรรม :
การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางกัณณิกา  ข้ามสี่ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจอ LED ขนาด 3*5 เมตร จำนวน 8 วันๆ ละ 7,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเครื่องควบคุมระบบไฟ จำนวน 8 วันๆ ละ 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 24,000.00 บาท 24,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 9 วัน วงเงิน 40,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท 40,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ (เตรียมงาน) จำนวน 30 คนๆละ 60 บาท*6 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,800.00 บาท 10,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ (วันงาน) จำนวน 80 คนๆละ 85 บาท*8 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 54,400.00 บาท 54,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมเวที)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 25,000.00 บาท 25,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์(ป้ายตารางการแสดง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุไฟฟ้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุดนตรี
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 32,000.00 บาท 32,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 301200.00
ชื่อกิจกรรม :
การแสดงภาคบันเทิง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางกัณณิกา  ข้ามสี่ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักแสดง วงเงิน 190,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 190,000.00 บาท 190,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 190000.00
ชื่อกิจกรรม :
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางกัณณิกา  ข้ามสี่ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
รางวัลชนะเลิศ วงเงิน 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วงเงิน 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วงเงิน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 11,000.00 บาท 11,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน 1 ใบๆ ละ 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด 3 คนๆ ละ 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 16100.00
ชื่อกิจกรรม :
การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางกัณณิกา  ข้ามสี่ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา 9 วัน วงเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าธูปหอมมัดใหญ่ 2 มัดๆ ละ 180 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 360.00 บาท 360.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าสวยดอกไม้ 20 สวยๆ ละ 20 บาท * 9 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 7960.00
ชื่อกิจกรรม :
การประกวดม้าแห่ลูกแก้วและกลองแห่พื้นเมือง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางกัณณิกา  ข้ามสี่ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าชักลากม้าแห่ลูกแก้ว 50 ตัวๆ ละ 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 25,000.00 บาท 25,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าชักลากกลองแห่งพื้นเมือง 10 คณะๆ ละ 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเงินรางวัลประกวดม้าแห่ลูกแก้วรุ่นไม่เกิน 120 เซนติเมตร วงเงิน 6,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,500.00 บาท 6,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเงินรางวัลประกวดม้าแห่ลูกแก้วรุ่นเกิน 120 เซนติเมตร วงเงิน 6,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,500.00 บาท 6,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเงินรางวัลประกวดกลองแห่งพื้นเมือง วงเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าตกแต่งสถานที่ วงเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่ากรอบใสใบประกาศนียบัตร 12 อันๆ ละ 200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 3,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท 3,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 85 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,250.00 บาท 4,250.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าคณะกรรมการตัดสินม้าแห่ลูกแก้ว 7 คนๆ ละ 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,400.00 บาท 8,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าคณะกรรมการตัดสินแห่กลองพื้นเมือง 5 คนๆ ละ 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 77550.00
ชื่อกิจกรรม :
การประกวดรำวงย้อนยุค

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางกัณณิกา  ข้ามสี่ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าตกแต่งสถานที่ วงเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าป้ายรางวัลการประกวด จำนวน 5 อันๆ ละ 200
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าสนับสนุนผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 20 ทีมๆ ละ 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท 40,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเงินรางวัล วงเงิน 26,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 26,000.00 บาท 26,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดรำวงย้อนยุค วงเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอนแทนคณะกรรมการ (ภายใน) จำนวน 4 คนๆ ละ 800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,200.00 บาท 3,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 78200.00
ชื่อกิจกรรม :
การประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.บงกชชนก  เมธีวุฒิวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงก่อนงานอย่างต่อเนื่อง (รวมออนไลน์) วงเงิน 100,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 100,000.00 บาท 100,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวไฮไลต์กิจกรรม วงเงิน 120,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 120,000.00 บาท 120,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำแสตนดี้และมาสคอตตัวเดินโปรโมทกิจกรรม วงเงิน 60,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าออกแบบและจัดทำสื่อสติีกเกอร์ไลน์/สติ๊กเกอร์ติดรถ วงเงิน 75,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 75,000.00 บาท 75,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
คัทเอาท์โฆษณาขนาดใหญ่ในเชียงใหม่ (รวมค่าจัดทำและค่าติดตั้ง) วงเงิน 150,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 150,000.00 บาท 150,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำและติดตั้งป้ายกองโจรเส้นทางสู่แม่โจ้ 200 ป้าย ป้ายละ 475 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 95,000.00 บาท 95,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำโปสเตอร์(สี่สี) ขนาด A3 และ A0 รวม 5,000 แผ่นๆ ละ 12 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
สุจิบัตร/คู่มือเที่ยวงาน จำนวน 6,500 ชุดๆ ละ 10 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 65,000.00 บาท 65,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำโฆษณาทางสื่อโซเชียลมีเดียส์ รีวิว/สัญจร วงเงิน 40,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท 40,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำสปอตรถแห่พร้อมป้ายเผยแพร่ 5 คัน * 7 วันๆ ละ 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 35,000.00 บาท 35,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 800000.00
ชื่อกิจกรรม :
การจัดเส้นทางทัวร์รอบรั้วมหาวิทยาลัย : งานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.กีรติ  ตระการศิริวานิช (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารนักศึกษาช่วยงาน จำนวน 170 คน * 100 บาท * 9 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 153,000.00 บาท 153,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำบัตรขึ้นรถรางและรถจักรยาน จำนวน 200 เล่มๆ ละ 50 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ (กระดาษ,หมึกปริ้นส์,ถุงขยะ,ถังขยะ,ถ่านโทรโข่ง,ปลั๊กไฟฟ้า,ไวนิล,บัตรคล้องคอ ฯลฯ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 34,950.00 บาท 34,950.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 9 วัน ๆ ละ 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 18,000.00 บาท 18,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าน้ำมันรถรางนำเที่ยว 9 วัน ๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 3 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 81,000.00 บาท 81,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 296950.00
ชื่อกิจกรรม :
การหารายได้และสิทธิประโยชน์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.จงรักษ์  บัวลอย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 3,000,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000,000.00 บาท 3,000,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่ารถเข็น จำนวน 50 คันๆ ละ 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทำป้ายชื่อร้านค้า จำนวน 300 ป้ายๆ ละ 200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทำไฟแสงสว่าง จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 500,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500,000.00 บาท 500,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเช่าโครงทรัส จำนวน 10 โครงๆ ละ 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 200,000.00 บาท 200,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่จำหน่ายสินค้า จำนวน 10 วันๆ ละ 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 200,000.00 บาท 200,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งรับประทานอาหาร จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 250,000
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 250,000.00 บาท 250,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่่มสำหรับนักศึกษา จำนวน 100 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 100,000.00 บาท 100,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ป้ายชื่อ/สายคล้องบัตร นักศึกษา
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง-ลีสเปรย์ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน (ป้ายไวนิล) จำนวน 10 จุดๆ ละ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4400000.00
ชื่อกิจกรรม :
การจัดเตรียมสถานที่จัดงาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายธีระชัย  ตันเรืองพร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าเต็นท์ ขนา 4*8 ม.จำนวน 20 หลังๆ ละ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 100,000.00 บาท 100,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะภายในงาน (วันที่ 16-26 ธันวาคม 2566) จำนวน 1 ครั้งๆ 65,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 65,000.00 บาท 65,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมา