20111 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/6/2566 17:34:30
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
20/06/2566  ถึง  30/06/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  168  คน
รายละเอียด  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี จำนวน 168 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน (1) เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมงฯ กองทุนเพื่อ การศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 5,000 บาท
(2) เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมงฯ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 3,400 บาท
2566 8,400.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง อัจฉรา  เสาวฤทธิ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.3 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-66-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-66-2-2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ FT-66-2.1.2 ปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา เพื่อให้มีศักยภาพพร้อมต่อการเรียนรู้และเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและเป็นมืออาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA Assessments at Programme Level Version 4.0 ซึ่งการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์ดังกล่าว ได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการสื่อสารข้อมูลของหลักสูตรให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ประกอบกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะทั้ง 2 หลักสูตร ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งเป็นการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรภายใต้กรอบแนวคิด Outcome-Based Education (OBE) Framework โดยหลักสูตรได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านการรับทราบหลักสูตรจากระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นคณะจึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพื่อถ่ายทอดข้อมูลของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น วัตถุประสงค์ โครงสร้างรายวิชา แผนการศึกษา และวิธีการจัดการเรียนการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษารับทราบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษามีส่วนร่วมส่งผลให้การดำเนินการของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตร และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตรของหลักสูตร
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษารับทราบ PLOs ของหลักสูตร
KPI 1 : ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 3 : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (จากจำนวน 168 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 4 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษารับทราบ PLOs ของหลักสูตร
ชื่อกิจกรรม :
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/06/2566 - 30/06/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางอัจฉรา  เสาวฤทธิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 168 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,400.00 บาท 0.00 บาท 8,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล