20040 : โครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ดร.เดือนแรม บ่อเงิน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25/5/2566 15:35:35
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/06/2566  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  35  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ และแม่บ้าน จำนวน 35 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินสะสมเพื่อการบริหารเงินเหลือจ่าย ประจำปี 2566 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)) 2566 9,560.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง ปรียา  พระก่ำ
ดร. เดือนแรม  บ่อเงิน
น.ส. ทวีพร  อดเหนียว
นาย วรวิทย์  อินตา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
น.ส. อำภา  วิรัตน์พฤกษ์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 1.1.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
เป้าประสงค์ 65-69ECON1-1 เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ทั้งด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด 65-69ECON1-1.5 คะแนนการประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน
กลยุทธ์ 65-69ECON 1-1.5.1 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) ของมหาวิทยาลัยในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ชั้นนำของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน มาโดยตลอด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ ในปีที่ผ่านมาคณะได้เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ รับมอบคำรับรอง สำนักงานสีเขียว Green Officeใน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2564 จากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านสำนักงานสีเขียวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว หมวด 5 จึงได้จัดโครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2566- 30 กันยายน 2566 เพื่อให้หน่วยงานสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และ Big Cleaning เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้บุคลากรร่วมกันทำความสะอาดอาคาร เก็บขยะ พื้นที่โดยรอบอาคาร และบริเวณอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 2) กิจกรรม 7ส โดยให้บุคลากรสำนักงานคณบดีทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมภายในอาคารที่รับผิดชอบ ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2566- 30 กันยายน 2566 3) กิจกรรมล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศภายในอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2566

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อให้อาคารของคณะเศรษฐศาสตร์และบริเวณโดยรอบมีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
เพื่อเพ่ิ่มประสิทธิภาพ มาตรการการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณบดี สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ และพื้นที่โดยรอบมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
KPI 1 : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (35 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรคณะต่อการจัดกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : สถานที่ทำงานสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศ ส่ิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
KPI 1 : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการจัดสภาพแวดล้อมของโต๊ะทำงานที่ดีขึ้น
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : เครื่องปรับอากาศของคณะได้รับการดูแลรักษา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
KPI 1 : จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการดูแลรักษา (ล้างฟิวเตอร์ จำนวน 109 เครื่อง)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ และพื้นที่โดยรอบมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
ชื่อกิจกรรม :
รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และ Big Cleaning

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/06/2566 - 02/06/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางปรียา  พระก่ำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ดร.เดือนแรม  บ่อเงิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ทวีพร  อดเหนียว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายวรวิทย์  อินตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,750.00 บาท 0.00 บาท 1,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 70 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,450.00 บาท 0.00 บาท 2,450.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5200.00
ผลผลิต : สถานที่ทำงานสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศ ส่ิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม 7ส คณะเศรษฐศาสตร์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/06/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางปรียา  พระก่ำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ดร.เดือนแรม  บ่อเงิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ทวีพร  อดเหนียว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายวรวิทย์  อินตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ผลผลิต : เครื่องปรับอากาศของคณะได้รับการดูแลรักษา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อกิจกรรม :
ล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศภายในอาคารคณะเศรษฐศาสตร์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/09/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางปรียา  พระก่ำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ดร.เดือนแรม  บ่อเงิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ทวีพร  อดเหนียว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายวรวิทย์  อินตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างแลเครื่องดื่ม (28 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,400.00 บาท 1,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (28 คน x 70 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,960.00 บาท 1,960.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4360.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล