20026 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ผู้เรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117