20026 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ผู้เรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/5/2566 9:08:51
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
25/05/2566  ถึง  28/05/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  15  คน
รายละเอียด  1. คณาจารย์ จำนวน 3 คน 2. นักศึกษา ศิษย์เก่า จำนวน 12 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2566 แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2566 64,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. วุฒิพงษ์  ฉั่วตระกูล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.3 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69 TDS 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 TDS 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 TDS 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 65-69 TDS พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว โดยทั้งสองหลักสูตรได้ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน โดยในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานั้น คณะมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงด้วยหลักการจัดการการท่องเที่ยวที่มีการปรับปรุงให้สอดรับและเท่าทันบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ สถานการณ์โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว การศึกษาดูงานเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ ต่อยอดทางความคิดให้กับผู้เรียน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นภายใต้สถานการณ์จริง อีกทั้งยังได้รับฟังการบรรยายและองค์ความรู้จากเจ้าของพื้นที่ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหรืองานวิจัยของผู้เรียนได้เพิ่มขึ้น ในการนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัด "โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ผู้เรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว: การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง กรณีศึกษาจังหวัดน่าน" ขึ้น เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้และการต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนเจ้าของพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในบริบทสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง
KPI 1 : จำนวนสรุปผลการศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
12 ฉบับ 12
KPI 2 : ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.5 คะแนน 3.5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง กรณีศึกษา จังหวัดน่าน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/05/2566 - 28/05/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์  ฉั่วตระกูล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 บาท x 15 คน x 1 มื้อ x 4 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็น จำนวน 150 บาท x 15 คน x 1 มื้อ x 2 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 บาท x 15 คน x 2 มื้อ x 1 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าที่พัก จำนวน 900 บาท x 9 ห้อง x 1 คืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,100.00 บาท 0.00 บาท 8,100.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าที่พัก จำนวน 800 บาท x 6 ห้อง x 1 คืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าที่พัก จำนวน 1,250 บาท x 8 ห้อง x 1 คืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 2,000 บาท x 2 คัน x 4 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 16,000.00 บาท 0.00 บาท 16,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเช้า จำนวน 80 บาท x 15 คน x 1 มื้อ x 1 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 64500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล