20024 : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2565-2569) และจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางรัตนา กันตีโรจน์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/5/2566 10:21:46
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
18/05/2566  ถึง  20/05/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  18  คน
รายละเอียด  1. ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 คน 2. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 17 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2566 3,150.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา  วิศิษฏ์เจริญ
นาง รัตนา  กันตีโรจน์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. เทพ  พงษ์พานิช
นาง มาลี  ล้วนแก้ว
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพยาบาลศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการกำกับติดตามแบบบูรณาการ
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
นโยบายด้านทรัพย์สิน การเงิน และการลงทุน
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.27 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.5.7 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก MOC
เป้าประสงค์ พยบ66-2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด พยบ66-2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap
กลยุทธ์ พยบ66-2.5 สนับสนุนและขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ คือแผนที่แสดงอนาคต ที่จะนำทางไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแผนยุทธศาสตร์มุ่งหวังให้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ทำให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการจัดการปัญหาต่างๆได้ แผนยุทธศาสตร์ที่ดี จะต้องถูกกำหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งเกิดจากความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์กร โดยวิสัยทัศน์จะเป็นการกำหนดจุดหมายปลายทางที่องค์กรต้องการไปให้ถึง ซึ่งวิสัยทัศน์ จะถูกแปลงเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้ นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจำปีและยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อีกด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนแม่บทงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2563 - 2577) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์และมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ดังนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย จากความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยการสร้างความเข้าใจแก่บุคลาการและระดมความคิดเห็นเผื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จึงได้จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2567” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี รวมถึงกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการ
2. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2565-2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อกำหนดกรอบการแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการ
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการภาพรวม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการไม่น้อยกว่า
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : 2. ได้ทบทวน แผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2565-2569) ที่สอดคล้องกับแผนฯของมหาวิทยาลัย
KPI 1 : คณะได้ทบทวน แผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2565-2569)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
ผลผลิต : 3. ได้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
KPI 1 : คณะได้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ชื่อกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2565-2569) และจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/05/2566 - 20/05/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา  วิศิษฏ์เจริญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์วารุณี  ผ่องแผ้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์เจนนารา  วงศ์ปาลี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุทธิลักษณ์  จันทะวัง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางรัตนา  กันตีโรจน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ศกุนตลา  จินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 คน 3 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,890 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 18 คน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 1,260 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,150.00 บาท 0.00 บาท 3,150.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3150.00
ผลผลิต : 2. ได้ทบทวน แผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2565-2569) ที่สอดคล้องกับแผนฯของมหาวิทยาลัย
ผลผลิต : 3. ได้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล