20024 : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2565-2569) และจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117