19970 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/4/2566 15:47:58
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
17/04/2566  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  15  คน
รายละเอียด  สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 15 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมงฯ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 5,000 บาท
2566 5,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ดร. ภัสสร์พัณณ์  ศรีวิชัย
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์  จิตมนัส
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.5 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-66-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-66-2-5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กลยุทธ์ FT-66-2.1.3 ปรับปรุง หลักสูตร พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (ทั้งประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน) รูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-66-2-6 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ FT-66-2.1.3 ปรับปรุง หลักสูตร พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (ทั้งประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน) รูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง เนื่องจากค่านิยมและการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิยมประกอบอาชีพมากกว่าจะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสถาบันศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจ และจูงใจให้มาศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ อีกทั้งยังมีการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ให้มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพประมง จรรยบรรณและจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งทักษะทางด้านภาษาในรูปแบบของกิจกรรมที่สร้างทั้งความบันเทิงและทักษะอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพประมง และทักษะอื่น ๆ ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะอื่น ๆ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
KPI 1 : จำนวนหน่วยงานที่เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 2 แห่ง 5
KPI 2 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 แผ่น 100
ผลผลิต : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะอื่น ๆ : กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ เรื่อง จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย
KPI 1 : ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 3 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 4 : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวน 15 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะอื่น ๆ : กิจกรรม English for fun
KPI 1 : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวน 15 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 4 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะอื่น ๆ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 17/04/2566 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร  ตงศิริ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  โรจน์ทินกร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  สมพงษ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ดร.ภัสสร์พัณณ์  ศรีวิชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ/โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นเงิน 3,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,600.00 บาท 1,600.00 บาท 3,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3200.00
ผลผลิต : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะอื่น ๆ : กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ เรื่อง จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ เรื่อง จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 17/04/2566 - 31/05/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ดร.ภัสสร์พัณณ์  ศรีวิชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 15 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 900 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 900.00
ผลผลิต : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะอื่น ๆ : กิจกรรม English for fun
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม English for fun

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2566 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์  เทียมเมือง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ดร.ภัสสร์พัณณ์  ศรีวิชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 15 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 900 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท 900.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 900.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล