19967 : โครงการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2566 10:41:24
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
03/04/2566  ถึง  31/05/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  13  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินสะสมเพื่อการสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2) จำนวน 65,880 บาท 2566 65,880.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ประเสริฐ  ประสงค์ผล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมสุดา  ดวงวงษา
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.13 ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.10 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.22 พัฒนาทักษะนักศึกษาทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญคือ GO Eco U.
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-66-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-66-2-8 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ FT-66-2.1.5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-66-2-9 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
กลยุทธ์ FT-66-2.1.5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบันคือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการการเรียนการสอน จึงเป็นที่มาของงาน “กีฬา 4 จอบ” ซึ่งสถาบันแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรื่อยมา รูปแบบของกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาทักษะทางการเกษตร และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบเพื่อความเหมาะสมโดยการลดกีฬาบางประเภทลง และได้มีการเพิ่มกีฬาทักษะทางการเกษตรให้มากขึ้นแทน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดกีฬาทักษะทางการเกษตรอาทิเช่น การแข่งขันจัดดอกไม้ การแข่งขันขยายพันธุ์พืช ติดตา – ต่อกิ่ง – ทาบกิ่ง การแข่งขันวินิจฉัยโรคพืช การแข่งขันรีดเต้านมเทียม การแข่งการตอนสุกร การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค การแข่งขันบรรจุลูกพันธุ์ปลา การแข่งขันทักษะการทอดแห เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านการเกษตรที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีการเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่เพื่อนพ้องทางการเกษตรด้วยกันเองเท่านั้น ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ไปยังสังคมอีกด้วย ดังนั้นต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “กีฬา 4 จอบ” เป็น “ประเพณี 4 จอบ” เนื่องจากไม่เน้นการแข่งขันกีฬาเพื่อการแพ้ หรือชนะ ความหมายของคำว่า “ 4 จอบ ” ในครั้งแรกนั้นหมายถึง คณะเกษตร 4 สถาบันที่ร่วมกันก่อตั้ง แต่ต่อมาได้มีการประชุมตกลงให้คำว่า 4 จอบ นั้นหมายถึง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อจะได้หมายรวมถึงการจัดงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเกษตรทั่วประเทศไทยอย่างแท้จริง ซึ่งต่อมาสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรได้มาเข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีภาคีรวมแล้ว 12 สถาบัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ได้กำหนดให้จัดงานขึ้นทุกปี โดยแต่ละสถาบันเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันเรื่อยมา งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีกำหนดการระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 โดยมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตร จำนวน 21 ทักษะ ได้แก่ 1) การจัดสวนถาด 2)การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง 3)การขยายพันธุ์พืช ติดตา-ต่อยอด-ทาบกิ่ง 4)การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง 5)การจำแนก คำนวณอัตราการใช้ และพ่นสารกำจัดวัชพืช 6)การเซทแมลง 7)การถ่ายภาพแมลง (กีฬาสาธิต) 8)การวินิจฉัยโรคพืช 9)การบรรจุพันธุ์ลูกปลา 10)การทอดแห (กีฬาสาธิต) 11)การตอนสุกร 12)การรีดเต้านมเทียม 13)การตัดแต่งซากสัตว์ปีก 14)การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 15)การคล้องโคและล้มโค 16)การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร (Poster) 17)การพูดส่งเสริมทางการเกษตร 18)โครงงานทางการเกษตร 19)การประกวดโมเดลธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (กีฬาสาธิต) 20)การตรวจวัดสมบัติดินภาคสนามและการใช้ข้อมูลดินเพื่อการจัดการดินแบบแม่นยำ 21)การตอบปัญหาทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 1) ฟุตบอล 7 คน (ชาย) 2) วอลเลย์บอล (หญิง) และการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการ “คนดีศรีเกษตร” ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ไว้ในแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 และส่งนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตร ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ผ่านโครงการทักษะเกษตร ประจำปี 2566

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร (ทักษะทางด้านประมง) งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ต่างสถาบัน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถด้านวิชาการเกษตร ของแต่ละสถาบัน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
KPI 1 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : ระดับความรู้ด้านการแข่งขันทักษะที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 3 : ระดับความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ต่างสถาบัน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 4 : จำนวนทักษะที่เข้าร่วมแข่งขัน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 ทักษะ 3
KPI 5 : จำนวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 รางวัล 3
KPI 6 : ระดับความพึงพอใจโดยร่วมต่อการเข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ชื่อกิจกรรม :
โครงการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/04/2566 - 31/05/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประเสริฐ  ประสงค์ผล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับบุคลากร จำนวน 3 คน (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) เป็นเงิน 18,820 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 18,820.00 บาท 0.00 บาท 18,820.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าสนับสนุนโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ในส่วนของคณะ เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้สำหรับนักศึกษาที่เดินทางเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ระยะทาง 1,600 กิโลเมตร ๆ ละ 4 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,400.00 บาท 0.00 บาท 6,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึกสำหรับมอบให้สถาบันที่เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จำนวน 11 ชิ้น ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,500.00 บาท 0.00 บาท 5,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้จ้างเหมา เป็นเงิน 6,160 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,160.00 บาท 0.00 บาท 6,160.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 65880.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล