19966 : โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2566 14:12:51
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
03/07/2566  ถึง  31/08/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  300  คน
รายละเอียด  นักศึกษาของคณะ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินสะสมเพื่อการสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน แผนงานการเรียนการสอน กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2) จำนวน 24,500 บาท 2566 24,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ประเสริฐ  ประสงค์ผล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมสุดา  ดวงวงษา
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.13 ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-66-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-66-2-8 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ FT-66-2.1.5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-66-2-9 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
กลยุทธ์ FT-66-2.1.5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลศูนย์คุณธรรมได้วิจัยพบว่า แกนหลักของคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับสังคมไทยมี 10 ประการคือ 1) ความพอเพียง 2) ความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 3) ความกตัญญู กตเวทิตา 4) ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง 5) ความเสียสละ 6) ความมีวินัย 7) ความอดทนอดกลั้น 8) ความรับผิดชอบ 9) ความขยันหมั่นเพียร และ 10) ความมีสติ นอกจากนี้ยังเสนอแนะว่าการจะสร้างคนไทยให้มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพแล้ว ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก โดยต้องมีการส่งเสริม มีต้นแบบ มีการให้ความคิด มีการกระทำและให้ตระหนักเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ด้วยการทำกิจกรรมคุณธรรมในหลากหลายรูปแบบ สถาบันการศึกษาทุกแห่งต่างก็มีนโยบายและหน้าที่ในการสร้างนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วยคุณสมบัติในสามด้านคือ 1) เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมในการคิด การพูด การกระทำดี ถูกต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์ มีคุณค่า 2) เป็นคนมีความสามารถในทางวิชาชีพ 3) เป็นคนที่มีความสุขทางจิตวิญญาณในตนเองและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้ ดังนั้นคณะ และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการบรรจุโครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2566 ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม-จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อๆ ไป
เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีการพัฒนาการด้านการเรียนที่ดี
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
KPI 1 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
14 คน 14
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ชื่อกิจกรรม :
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2566

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/07/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประเสริฐ  ประสงค์ผล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเงินรางวัลสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 14 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 21,000.00 บาท 21,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 14 ชุด ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท 3,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 24500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล