19961 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University 2023
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางอรทัย เป็งนวล (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/4/2566 15:49:54
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
10/04/2566  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  10000  คน
รายละเอียด  นักศึกษา บุคลากร หน่วยงาน ผู้มาติดต่องาน และประชาชนทั่วไป
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณโครงการจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในความรับผิดชอบของรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) 2566 170,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ธีระชัย  ตันเรืองพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุจลินทร์  ผลจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์  ธาราฉาย
นาง จีรพรรณ  จันทราศัพท์
นาย เสกสรรค์  ขวัญศรีวงค์
นาง อรทัย  เป็งนวล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
งานอำนวยการ
งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
งานจัดการพลังงาน
คณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านโครงสร้าง
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 3.9 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 3.1.8 ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้รับคะแนนการประเมิน Green University Ranking ทั้ง 7 ด้าน ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากสถิติผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ปี 2013-2022 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีผลคะแนนการประเมินต่อไปเพิ่มขึ้นทุกปี ดังภาพที่ 1 แต่เมื่อแยกพิจารณาตามหมวดต่าง ๆ ของการประเมิน พบว่ามีตัวชี้วัดบางตัวชี้วัดที่คะแนนลดลง ดังภาพที่ 2 ทำให้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จากผลพิจารณาข้างต้นจึงก่อให้เกิดการตั้งค่าเป้าหมาย Green Ranking (คะแนน) และจัดทำแผนงบประมาณในการดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว ปี 2566-2570 ดังตารางที่ 1 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มคะแนนผลการประเมินและคงรักษาผลคะแนนบางตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงไว้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยมีคะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายที่กำหนด
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทาลัยสีเขียว (Green University) ตามบริบทของส่วนงาน
เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูลการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี 2566
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : คะแนนการจัดอันดับ Green University สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
KPI 1 : กิจกรรมขับเคลื่อน MJU สู่ zero waste community Phase 2 (WS) 1) กิจกรรมย่อย : ให้ความรู้แก่นักศึกษา "การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้" ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
200 คน 200
KPI 2 : กิจกรรมการติดตามผล ประมวลผล การสื่อสาร และสรุปการดำเนินงาน MJU Green University (ED7) ตัวชี้วัด ข้อมูลรายงานการดำเนินงาน Green University
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชุด 1
KPI 3 : กิจกรรมขับเคลื่อน MJU สู่ zero waste community Phase 2 (WS) 2) กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ตัวชี้วัด ความพึงพอใจในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนพลาสติก มากกว่า
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : กิจกรรมขับเคลื่อน MJU สู่ zero waste community Phase 2 (WS) 1) กิจกรรมย่อย : การเสวนารูปแบบ hybrid แบบ onsite ผสม online ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ zero waste เพิ่มขึ้นหรือในระดับดี มากกว่า
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 5 : กิจกรรมขับเคลื่อน MJU สู่ zero waste community Phase 2 (WS) 2) กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ตัวชี้วัด ปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่ลดลง อย่างน้อยเดือนละ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
300 300 ชิ้น 600
KPI 6 : กิจกรรมขับเคลื่อน MJU สู่ zero waste community Phase 2 (WS) 2) กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ตัวชี้วัด ปริมาณขยะพลาสติกและกระดาษที่ถูกแยกตั้งแต่ต้นทางเพื่อนำมาเพิ่มมูลค่า จากหน่วยงานที่เข้าร่วม Green Office อย่างน้อย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
45 ร้อยละ 45
KPI 7 : กิจกรรมขับเคลื่อน MJU สู่ zero waste community Phase 2 (WS) 2) กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ตัวชี้วัด จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก จากร้านค้าในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 ร้อยละ 30
ผลผลิต : ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน Green University ของมหาวิทยาลัย
KPI 1 : คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
8000 คะแนน 8000
KPI 2 : กิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลังงานและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ Solar rooftop (EC) ตัวชี้วัด ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างน้อย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 ร้อยละ 10
KPI 3 : กิจกรรมรณรงค์การเดินทางโดยรถไฟฟ้าและจักรยาน Car Free Day (TR3)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
300 คน 300
KPI 4 : กิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลังงานและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ Solar rooftop (EC) ตัวชี้วัด เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน อย่างน้อย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 ร้อยละ 10
KPI 5 : กิจกรรมปรับเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือ เป็นก๊อกแบบประหยัดน้ำ (WR3) ตัวชี้วัด จำนวนก๊อกอ่างล้างมือที่เปลี่ยนเป็นก๊อกแบบประหยัดน้ำ อย่างน้อย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 จุด 50
KPI 6 : กิจกรรมส่งเสริมให้ส่วนงานดำเนินการ/จัดกิจกรรมขับเคลื่อน Green University ตามบริบทของ ส่วนงาน (ED7) ตัวชี้วัด จำนวนส่วนงานที่เข้าร่วมการดำเนินงาน/การจัดกิจกรรมขับเคลื่อน Green University อย่างน้อย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 ส่วนงาน 5
KPI 7 : กิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลังงานและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ Solar rooftop (EC) ตัวชี้วัด เพิ่มจำนวนแหล่งพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างน้อย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 พื้นที่ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : คะแนนการจัดอันดับ Green University สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ชื่อกิจกรรม :
ขับเคลื่อน MJU สู่ zero waste community Phase 2 กิจกรรมย่อย : 1) ให้ความรู้แก่นักศึกษา "การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้"

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/04/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์  ผลจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางจีรพรรณ  จันทราศัพท์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน x 30 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าสถานที่จัดกิจกรรม (1 ครั้ง x 1,500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
วัสดุสำนักงาน (แก้วเก็บความเย็น ถุงผ้า กล่องกระดาษ ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 3 ชม. x 1,200 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาฯ (แผ่นป้ายติดกล่อง สติ๊กเกอร์สี โปสเตอร์ ป้ายไวนิล ฯลฯ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,850.00 บาท 0.00 บาท 1,850.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20950.00
ชื่อกิจกรรม :
ขับเคลื่อน MJU สู่ zero waste community Phase 2 กิจกรรมย่อย : 2) ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/04/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์  ผลจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางจีรพรรณ  จันทราศัพท์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลแบบสอบถาม วิเคราะห์และจัดทำรายงาน จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,500.00 บาท 12,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12500.00
ชื่อกิจกรรม :
การติดตามผล ประมวลผล การสื่อสาร และสรุปการดำเนินงาน MJU Green University

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/04/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์  ผลจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์  ธาราฉาย (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางจีรพรรณ  จันทราศัพท์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางอรทัย  เป็งนวล (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน Green University ปี 2023 จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำคลิปวีดีโอนำเสนอการดำเนินงาน MJU Green University จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 25000.00
ผลผลิต : ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน Green University ของมหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม :
ปรับเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือ เป็นก๊อกแบบประหยัดน้ำ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/04/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์  ยอดคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกิติชัย  มหาวรรณ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายเสกสรรค์  ขวัญศรีวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง (ก๊อกแบบประหยัดน้ำ ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30000.00
ชื่อกิจกรรม :
รณรงค์การเดินทางโดยรถไฟฟ้าและจักรยาน Car Free Day

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/04/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายเชิดพงศ์  รอบเมือง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายอุเทน  เครือสายด้วง (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (300 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,500.00 บาท 10,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาฯ (ป้ายไวนิล ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,050.00 บาท 1,050.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 11550.00
ชื่อกิจกรรม :
การรณรงค์ลดการใช้พลังงานและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ Solar rooftop

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/04/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายเสกสรรค์  ขวัญศรีวงค์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายรัฐพล  ญาติมิตรหนุน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมา จัดทำ เว็บไซต์ เก็บข้อมูล รายงานผลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า เชื้อเพลิง และน้ำ) และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
ชื่อกิจกรรม :
ส่งเสริมให้ส่วนงานดำเนินการ/จัดกิจกรรมขับเคลื่อน Green University (คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/ศูนย์)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/04/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายธีระชัย  ตันเรืองพร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์  ผลจันทร์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์  ธาราฉาย (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่วนงาน ที่แจ้งความประสงค์ร่วมขับเคลื่อน/จัดกิจกรรมขับเคลื่อน Green University (จำนวน 5 ส่วนงาน x 8,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุโฆษณาฯ จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 50000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล