19933 : โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/3/2566 14:12:06
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
25/03/2566  ถึง  26/03/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  1. นักศึกษา จำนวน 20 คน 2. อาจารย์และบุคลากร จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2566 8,200.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย นักรบ  กลัดกลีบ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ภคมน  ปินตานา
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.13 ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 66-2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 66-2.1.7 ร 66-2.1.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 66-ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการชมรม ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะผู้นำทางความคิด และการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางความคิดและความประพฤติ กิจกรรมนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ ของสโมสรและชมรม พัฒนาให้ผู้นำนักศึกษามีภาวะผู้นำ ในระดับที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมในการครองตน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่สำคัญในฐานะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและชมรม อีกทั้งยังมีกิจกรรมร่วมคิดวางแผนสร้างสรรค์โครงการ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย กิจกรรมพูดคุยถึงสภาพปัญหา และวิธีการแก้ไขของแต่ละชมรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามกระบวนการ PDCA การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในครั้งนี้ เป็นการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงาน การสร้างความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของคณะฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กร

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน รวมทั้งการเขียนโครงการ และการจัดทำเอกสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดโครงการต่างๆ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้นำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน รวมทั้งการเขียนโครงการ และการจัดทำเอกสารต่างๆ
KPI 1 : ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน รวมทั้งการเขียนโครงการ และการจัดทำเอกสารต่างๆ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.5 ระดับ 3.5
KPI 2 : - เชิงเวลา ทันตามกำหนดเวลา
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : - เชิงต้นทุน 8,200 บาท
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
8000 บาท 8000
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้นำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน รวมทั้งการเขียนโครงการ และการจัดทำเอกสารต่างๆ
ชื่อกิจกรรม :
อบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา(สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2566 - 26/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายนักรบ  กลัดกลีบ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 70 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 4,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 3,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
-สมุดโน้ต 20 เล่ม ๆ ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 200 บาท
-ปากกา 20 ด้าม ๆ ละ 5บาท รวมเป็นเงิน 100 บาท
-แฟ้ม 20 อัน ๆ ละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิน 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8200.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล