19930 : โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านพลังงาน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/3/2566 9:37:45
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
27/03/2566  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  2  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ มิติที่ 6 จำนวน 10,000 บาท 2566 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งรักษ์  อรรถเวชกุล
นาง ผ่องรักษ์  ยศเดช
ดร. กมลดารา  เหรียญสุวรรณ
นาง จิราพร  ดุษฎี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation)
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 4.9 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 4.1.4 ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
เป้าประสงค์ 66-4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)
ตัวชี้วัด 66-4.1.9 ค 66-4.1.9 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ 66-สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
เป้าประสงค์ 66-6.1 การบูรณาการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายและแสวงหารายได้
ตัวชี้วัด 66-6.1.4 บ 66-6.1.4 บันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภายนอกด้านพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 66-ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และบุคลากรร่วมกัน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ได้แก่ แหล่งทุน สถานประกอบการ สถานศึกษา ชุมชน ในการบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และบุคลากรร่วมกัน ร่วมมือกันดำเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนของประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และร่วมกันทำการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรอบรมอื่นๆ เพื่อใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ สำหรับบุคคลทั่วไป พัฒนาศักยภาพในการประกอบกิจการด้านพลังงานทดแทน ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ดังนั้นวิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านพลังงานเพื่อการ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และบุคลากรร่วมกัน
เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU หรือ MOA)
KPI 1 : เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 1 หน่วยงาน 2
KPI 2 : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU หรือ MOA)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 1 เรื่อง 2
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU หรือ MOA)
ชื่อกิจกรรม :
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU หรือ MOA)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/03/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์  อรรถเวชกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางผ่องรักษ์  ยศเดช (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่าง 35 บาท × 20 คน × 2 ครั้ง รวม 1,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 700.00 บาท 700.00 บาท 0.00 บาท 1,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท × 20 คน × 2 ครั้ง รวม 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก 500 บาท × 2 แห่ง รวม 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไปกลับ 500 ก.ม. × 4 บาท รวม 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน รวม 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล