19918 : โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาและออกสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 16/3/2566 11:56:11
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
29/03/2566  ถึง  31/07/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  350  คน
รายละเอียด  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพัฒนาการท่องเที่ยวและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณาจารย์ และบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบเงินรายได้ แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2566 26,900.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. ณภาภัช  เลี้ยงประยูร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.3 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69 TDS 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 TDS 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 TDS 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 65-69 TDS พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาและเมื่อใกล้จะสำเร็จการศึกษาเพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นและสถาบันการศึกษาต้องให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาหรือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นั้น มีเป้าหมายเพื่อการชี้แจงแนวทาง แผนการศึกษาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การแนะนำคณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบและทำความเข้าใจ รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการให้คำปรึกษาจากบุคลากรของสถาบันได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สำคัญและจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนของการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือการปัจฉิมนิเทศนั้น มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการออกไปสู่การประกอบการชีพ โดยความรู้สำคัญที่นักศึกษาจะได้รับจากกิจกรรมนี้ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การจัดทำประวัติและผลงานการศึกษาประกอบการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น ในการนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาและออกสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะให้สามารถบรรลุเป้าหมายการศึกษาและการออกไปประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ที่ได้รับมาตลอดระยะเวลาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความภาคภูมิใจ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาและออกสู่โลกแห่งการประกอบอาชีพ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาและก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพ
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาและก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษา (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2566 - 20/07/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ณภาภัช  เลี้ยงประยูร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 บาท x 200 คน x 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 บาท x 200 คน x 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท 14,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่โลกอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/03/2566 - 30/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ณภาภัช  เลี้ยงประยูร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 บาท x 150 คน x 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1,200 บาท x 2 ชั่วโมง x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6900.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
จำนวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นจากการรับนักศึกษาใหม่ที่มากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล