19916 : โครงการอบรมกระบวนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางรัตนา กันตีโรจน์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15/3/2566 22:20:23
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
30/03/2566  ถึง  30/03/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  15  คน
รายละเอียด  คณบดี วิทยากร และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2566 1,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา  วิศิษฏ์เจริญ
อาจารย์ ดร. วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร  ศรีสว่าง
อาจารย์ ศุภวรรณ  ใจบุญ
อาจารย์ หยาดพิรุณ  เสาร์เป็ง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง มาลี  ล้วนแก้ว
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพยาบาลศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.27 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.5.7 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก MOC
เป้าประสงค์ พยบ66-2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด พยบ66-2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap
กลยุทธ์ พยบ66-2.5 สนับสนุนและขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

กระบวนการวิจัย เป็นวิธีแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาโดยนักวิจัยต้องดำเนินการวิจัยให้สอดคล้องตามกระบวนการวิจัย ดังนั้นการทำวิจัยจึงต้องอาศัยกระบวนการและการออกแบบการวิจัยที่มีระบบแบบแผนชัดเจน เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน เมื่อก่อนขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมกันแก้ไขปัญหา คนในชุมชนมีบทบาทเป็นเพียงผู้ถูกศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจะเป็นผู้ออกแบบการวิจัย ทำให้คนในชุมชนหรือพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการทำวิจัยอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงเกิดกระบวนการวิจัยเพื่อให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินการวิจัยอย่างแท้จริง นั้นก็คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นการวิจัยโดยการนำศักยภาพของคนในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คนได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เห็นปัญหาของตัวเอง และร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งผลลัพธ์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทำให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักรู้จากการวิเคราะห์ปัญหาภายในชุมชน อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการดำเนินงานและดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยมีนักวิจัยเป็นผู้คอยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่างๆและผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น สามารถนำไปใช้ได้จริง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้บริการวิชาการควบคู่กับการวิจัยในพื้นที่ชุมชนตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของตนเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบร้อยละ 70 ขึ้นไป
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการภาพรวม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชื่อกิจกรรม :
จัดอบรมกระบวนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 30/03/2566 - 30/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา  วิศิษฏ์เจริญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร  ศรีสว่าง (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ศุภวรรณ  ใจบุญ (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.หยาดพิรุณ  ทองงาม (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางรัตนา  กันตีโรจน์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.ศกุนตลา  จินดา (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.สาวิตรี  ทิพนี (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 525 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 525.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 525.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 475 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 475.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 475.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล