19878 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : สาขาวิชานวัตกรรมสังคม
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/5/2566 10:06:13
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
16/05/2566  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  10  คน
รายละเอียด  ตัวแทนผู้บริหาร ครูแนะแนว หรือตัวแทนครู โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2566 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์  รักชาติ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร  ขันธบุตร
อาจารย์ มนฤทัย  ไชยวิเศษ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA66 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA66-2.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด LA66 -1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ LA66-2.1-1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มีแผนการการเปิดหลักสูตรใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 คือหลักสูตรนวัตกรรมสังคม โดยหลักสูตรมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนจังหวัดภาคเหนือ ทั้งนี้การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรเป็นสิ่งท้าทายอย่างหนึ่ง ด้วยสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงจากมหาวิทยาลัยใกล้เคียงที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกัน ในขณะที่จำนวนประชากรในวัยเด็กและแรกเกิดที่ลดจำนวนลง ทำให้เกิดการแย่งชิง แข่งขันและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สนใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอน ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะศิลปศาสตร์จึงจะได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก: สาขาวิชานวัตกรรมสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ตัวแทนผู้บริหารครูแนะนแนว และตัวแทนครูประจำโรงเรียน ได้เข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและแนวทางการประกอบการอาชีพหลังจบการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนี้ ทางคณะกรรมการหลักสูตรฯ หวังว่าจะผลักดันให้บรรลุซึ่งแผนการรับนักศึกษาที่หลักสูตรได้ระบุไว้ในแต่ละปีการศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ แก่โรงเรียนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : สาขาวิชานวัตกรรมสังคมได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกไปยังโรงเรียนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
KPI 1 : จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 2 โรงเรียน 5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : สาขาวิชานวัตกรรมสังคมได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกไปยังโรงเรียนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม :
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยคณะกรรมการหลักสูตรและ/หรือผู้เกี่ยวข้องเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในพื้นที่โรงเรียนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 16/05/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  รักชาติ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.พนิดา  พละปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์มนฤทัย  ไชยวิเศษ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 500.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (1 คัน x 2 วัน x 2 ครั้ง x 2,800 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,600.00 บาท 5,600.00 บาท 11,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าบำรุงรถ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 800.00 บาท 1,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานเกินระยะเวลาทำการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 200.00 บาท 200.00 บาท 400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 300.00 บาท 200.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล