19874 : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/3/2566 9:52:40
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
13/03/2566  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  ประกอบด้วย บุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทน นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ประเด็นยุทธ์ 2) งบประมาณ 40,000 บาท 2566 40,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร  สาสุจิตต์
นาง เพ็ญศิริ  หน่อแก้ว
น.ส. อัญชลี  สายเขียว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านทรัพย์สิน การเงิน และการลงทุน
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.27 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.5.7 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 66-2.4 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 66-2.4.1 ร 66-2.4.1 ระดับความสำเร็จแผนปฏิบัติงานประจำปี
กลยุทธ์ 66-พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน อุปสรรค โอกาสในการดำเนินงานร่วมกัน อีกทั้ง เมื่อมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการลุล่วงไปแล้ว 6 เดือน หรือ ครึ่งปีงบประมาณ จะต้องมีการทบทวนผลการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่คงเหลือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ ดังนั้น วิทยาลัยฯจังจัดให้มีโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นำไปสู่การปรับแผนการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่เหลือ
เพื่อให้แผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และดำเนินงานได้
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : มีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 คน 30
KPI 2 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ได้รับการปรับให้สอดคล้องกับสถานการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
ผลผลิต : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
40 คน 40
KPI 2 : มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เล่ม 1
KPI 3 : มีแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระยะ 4 ปี (2564-2567) เล่มที่ 4
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เล่ม 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : มีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
ชื่อกิจกรรม :
มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/03/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร  สาสุจิตต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 150 บาท จำนวน 30 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 35 บาท จำนวน 30 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,100.00 บาท 0.00 บาท 2,100.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 5,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12000.00
ผลผลิต : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อกิจกรรม :
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (2564-2567) เล่มที่ 4

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/03/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร  สาสุจิตต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คนๆละ 50 บาท จำนวน 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 350 บาท จำนวน 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท 14,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 1 ผืนๆละ 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันๆละ 2,500 บาท จำนวน 1 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึกจำนวน 2 ชิ้นๆละ 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าห้องประชุมจำนวน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 28000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล