19780 : โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 13/2/2566 10:43:29
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
03/04/2566  ถึง  29/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  200  คน
รายละเอียด  นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม งานทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000 บาท
2566 30,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. อานุภาพ  วรรณคนาพล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.24 จำนวนกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน การสอน และการวิจัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-66-2.4 บูรณาการการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำร่วมกับชุมชน
ตัวชี้วัด FT-66-2-28 จำนวนเครือข่ายที่มีความร่วมมือฟิ้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์ FT-66-2.4.1 ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและบูรณาการการเข้ากับการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด FT-66-2-29 จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณางานด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ FT-66-2.4.1 ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและบูรณาการการเข้ากับการเรียนการสอน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่า ดินและน้ำ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทำให้กิจกรรมในการดำรงชีวิตของพืช สัตว์และมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา โดยทั้งหมดล้วนเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ตัดไม้ทำลายป่า อุตสาหกรรม หรือแม้แต่การเกษตร ที่ล้วนแต่ต้องการให้มีผลผลิตและผลตอบแทนให้มากที่สุดโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่ส่งผลทั้งต่อธรรมชาติและต่อตัวของมนุษย์เอง โดยปัญหาที่พบมีมากมาย เช่น น้ำท่วม แหล่งน้ำปนเปื้อน ดินเสื่อมโทรม เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและทรัพยากรในแหล่งน้ำนั้นๆ ปัจจุบันทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้และถูกทำลายจนเกินความสามารถในการฟื้นตัวได้ทันจึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ การดูแลรักษาพร้อมอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรทางน้ำจึงมีความสำคัญและเพื่อให้แหล่งน้ำยังคงอยู่อย่างยั่งยืน ต้องให้ความสำคัญและกระตุ้นเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ซึ่งสามารถนำเอาศิลปวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆ ของท้องถิ่นเข้ามาพัฒนา ดังนั้น ทางคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่ต้องปลูกฝังให้แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องการส่งเสริมและรักษาให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมรากเหง้าของประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นรวมกับการบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและวิถีชีวิตความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในเรื่องความเชื่อค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ๆ จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง โดยทางคณะฯ หวังว่าคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดจนบุคคลภายนอก ได้เห็นถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่สืบไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมงและสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมในจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง : กิจกรรมสำรวจแหล่งน้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์
KPI 1 : จำนวนรายวิชาที่เข้าร่วมบรูณาการกับกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 วิชา 2
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมต่อบทบาทของคณะฯ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 3 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จาก 100 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง : กิจกรรมทำบุญ สืบชะตา ปล่อยพันธุ์ปลาและรับขวัญนักศึกษาใหม่ (พิธีทางศาสนา)
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จาก 100 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมต่อบทบาทของคณะฯ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 3 : ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 4 : จำนวนรายวิชาที่เข้าร่วมบรูณาการกับกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 วิชา 2
KPI 5 : จำนวนเครือข่ายหรือองค์การที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 หน่วยงาน 5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง : กิจกรรมสำรวจแหล่งน้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมสำรวจแหล่งน้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/04/2566 - 30/06/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  สมพงษ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ  วรรณคนาพล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายประเสริฐ  ประสงค์ผล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.น้ำเพชร  ประกอบศิลป์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเทพพิทักษ์  บุญทา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตรที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในกิจกรรม จำนวน 3,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,200.00 บาท 0.00 บาท 3,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้กิจกรรม จำนวน 800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 800.00 บาท 0.00 บาท 800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง : กิจกรรมทำบุญ สืบชะตา ปล่อยพันธุ์ปลาและรับขวัญนักศึกษาใหม่ (พิธีทางศาสนา)
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมทำบุญ สืบชะตา ปล่อยพันธุ์ปลาและรับขวัญนักศึกษาใหม่ (พิธีทางศาสนา)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/07/2566 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ  วรรณคนาพล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางจรรยา  ภูคำวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายประเสริฐ  ประสงค์ผล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.น้ำเพชร  ประกอบศิลป์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเทพพิทักษ์  บุญทา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเกษม  สมบัติ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ว่าที่ ร.ต.เอกรินทร์  แสนแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทำพิธีสืบชะตาปลา พิธีทางสงฆ์และตกแต่งสถานที่พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน ๆ ละ 30 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตรที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้กิจกรรม จำนวน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
จำนวนผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค 19
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึง
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล