19755 : โครงการ : วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม : วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง แต่ละ Criteria
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางวันทินี ปิ่นแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2566 16:24:38
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
15/06/2566  ถึง  16/06/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 50 คน ประกอบด้วย : รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รับผิดชอบข้อมูลและตัวชี้วัด / บุคลากรกองพัฒนา
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนาคุณภาพ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในความรับผิดชอบของผู้บริหาร (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2566 2566 12,250.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง จุดารัตน์  ชิดทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง วราภรณ์  ฟูกุล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนาคุณภาพ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.9 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline ที่ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในส่วนของระดับคณะและสถาบัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจที่มีกระบวนการดำเนินงานตามระบบ มีการติดตามและควบคุมการทบทวน การวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ - สิงหาคม 2566 ในการนี้ ผู้รับผิดชอบ Criteria ระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม Criteria ที่รับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความตั้งใจที่จะนำรายงานการประเมินตนเองดังกล่าว เข้าร่วมหาหรือและวิพากษ์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบ Criteria ที่รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำกลับไปปรับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ เพื่อให้รายงาน การประเมินตนเองมีความถูกต้อง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมรับการประเมินคุณภาพฯ ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม Criteria ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงหรือมีการดำเนินการร่วมกันของผู้รับผิดชอบ
2. เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 ระดับสถาบัน มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการทราบข้อมูลผลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม Criteria ได้ในระดับดี
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการทราบข้อมูลผลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม Criteria ได้ในระดับดี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 เฉลี่ย 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการทราบข้อมูลผลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม Criteria ได้ในระดับดี
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม : วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง แต่ละ Criteria

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/06/2566 - 16/06/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางจุดารัตน์  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
(จัดกิจกรรม 2 วัน วันละ 25 คน)
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 2 วันเป็นเงิน 3,500 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน X 150 บาท X 2 มื้อ เป็นเงิน 7,500 บาท
3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 25 เล่ม X 50 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 12,250.00 บาท 0.00 บาท 12,250.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12250.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล