19753 : โครงการ Risk Management – Internal Control and Quality Assurance (AUN-QA and CUPT-QMS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางวันทินี ปิ่นแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 16/3/2566 14:10:28
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
27/03/2566  ถึง  29/03/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 40 คน ผู้บริหาร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน / บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านหลักสูตร ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา / บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนาคุณภาพ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในความรับผิดชอบของผู้บริหาร (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2566 2566 94,720.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง จุดารัตน์  ชิดทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง วราภรณ์  ฟูกุล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนาคุณภาพ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.9 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline ที่ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในส่วนของระดับคณะและสถาบัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจที่มีกระบวนการดำเนินงานตามระบบ มีการติดตามและควบคุมการทบทวน การวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้นั้น ต้องได้รับการขับเคลื่อนภายใต้ความมุ่งมั่น และการปฏิบัติของผู้บริหารและบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยมุ่งให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระดับคณะ ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ยังไม่ครอบคลุมขอบเขตหรือสิ่งที่เกณฑ์หรือตัวชี้วัดกำหนด ยังขาดความครบถ้วนของการเขียนตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A ยังคงมีช่องว่างหรือสิ่งที่ขาดหายไป (GAPs) ระหว่างเป้าหมายที่วางไว้กับผลการดำเนินงานที่มีอยู่ ทำให้รายงานการประเมินตนเองยังไม่สมบูรณ์และไม่ตอบต่อสิ่งที่เกณฑ์หรือตัวชี้วัดกำหนด ในการนี้ จึงได้จัดโครงการ 1 : ชุมพรRisk Management – Internal Control and Quality Assurance (AUN-QA and CUPT-QMS) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของเกณฑ์ วิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการดำเนินงาน สิ่งที่ทำให้เป้าหมายไม่บรรลุ โดยนำสิ่งที่วิเคราะห์ได้ไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ ในด้านการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับหลักสูตร และเกณฑ์ CUPT-QMS
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับหลักสูตร ไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรหรือจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้ ตลอดจนนำสาระของเกณฑ์ CUPT-QMSไปพัฒนาการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่การจัดทำแผน การวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลตามขั้นตอนและกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้และสามารถนำความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร/การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง / ส่วนที่เกี่ยวข้องได้
KPI 1 : 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 และเกณฑ์ CUPT-QMS ได้ในระดับดี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 เฉลี่ย 3.51
KPI 2 : 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร/การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง / ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในระดับดี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 เฉลี่ย 3.51
KPI 3 : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่การจัดทำแผน การวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลตามขั้นตอนและกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ในระดับดี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่การจัดทำแผน การวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลตามขั้นตอนและกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้และสามารถนำความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร/การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง / ส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ชื่อกิจกรรม :
โครงการ Risk Management – Internal Control and Quality Assurance (AUN-QA and CUPT-QMS) มหาวิทยาลัยแม๋โจ้-ชุมพร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/03/2566 - 29/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางจุดารัตน์  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าเครื่องบิน (เชียงใหม่-สุราษฎร์ธานี-เชียงใหม่ ไป-กลับ ) 6,765*7 คน เป็นเงิน 47,355 บาท
2. ค่ารถรับจ้าง ไป-กลับ 400*2 จำนวน 1 คนๆละ 800 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1,800 บาทต่อวันต่อคัน X 4 วัน X 1 คัน เป็นเงิน 7,200 บาท
4. ค่าที่พัก จำนวน 950 บาทต่อคืนต่อห้อง X 5 ห้อง X 3 คืน เป็นเงิน 14,250 บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คนX 35 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน เป็นเงิน 5,600 บาท
5. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน X 150 บาท X 2 มื้อ เป็นเงิน 12,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 87,205.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 87,205.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง(รองอธิการบดี) จำนวน 1 คนX 180บาท X 2 วัน และ 270 บาท 1 วัน เป็นเงิน 630 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง(ผู้ช่วยอธิการบดีและบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ) (จำนวน 6 คนๆละ 160 บาท 2 วัน) + (จำนวน 6 คนX 240 บาท X 1 วัน) เป็นเงิน 3,360 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,990.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,990.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3,525 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,525.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,525.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 94720.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล