19752 : โครงการ Risk Management - Internal Control and Quality Assurance AUN-QA and CUPT QMS ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางวันทินี ปิ่นแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2566 14:53:29
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/03/2566  ถึง  04/03/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  70  คน
รายละเอียด  จำนวน 70 คน ประกอบด้วย : ผู้บริหาร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน / บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านหลักสูตร ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา / บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนาคุณภาพ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในความรับผิดชอบของผู้บริหาร (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2566 2566 58,150.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง จุดารัตน์  ชิดทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง วราภรณ์  ฟูกุล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนาคุณภาพ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.9 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำเอาระบบการประเมินคุณภาพภายใน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) มาใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ซึ่งระบบการประเมินคุณภาพภายใน AUN-QA ได้มุ่งสู่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญหลักที่มหาวิทยาลัยจะผลักดันให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรให้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA และในระดับคณะได้นำเอาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจที่มีกระบวนการดำเนินงานตามระบบ มีการติดตามและควบคุมการทบทวน การวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรและคณะทั้งในเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ยังไม่ครอบคลุมขอบเขตและสิ่งที่เกณฑ์หรือตัวชี้วัดกำหนด ยังขาดความครบถ้วนของการเขียนตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A ยังคงมีช่องว่างหรือสิ่งที่ขาดหายไป (GAPs) ระหว่างเป้าหมายที่วางไว้กับผลการดำเนินงานที่มีอยู่ ทำให้รายงานการประเมินตนเองยังไม่สมบูรณ์และไม่ตอบต่อสิ่งที่เกณฑ์หรือตัวชี้วัดกำหนด ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ถึงสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้มองเห็นสิ่งที่ยังเป็นช่องว่าง ทราบถึงจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis with AUN-QA and CUPT-QMS เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ถึงช่องว่างที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือพัฒนา และนำสิ่งที่วิเคราะห์ได้มาจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ ในด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับหลักสูตร และเกณฑ์ CUPT-QMS
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับหลักสูตร ไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรหรือจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้ ตลอดจนนำสาระของเกณฑ์ CUPT-QMSไปพัฒนาการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่การจัดทำแผน การวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลตามขั้นตอนและกระบวนการของหารบริหารความเสี่ยง และ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร/การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
KPI 1 : 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 และเกณฑ์ CUPT-QMS ได้ในระดับดี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
KPI 2 : 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร/การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง / ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในระดับดี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
KPI 3 : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่การจัดทำแผน การวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลตามขั้นตอนและกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ในระดับดี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่การจัดทำแผน การวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลตามขั้นตอนและกระบวนการของหารบริหารความเสี่ยง และ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร/การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ชื่อกิจกรรม :
โครงการ Risk Management - Internal Control and Quality Assurance AUN-QA and CUPT QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/03/2566 - 04/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางจุดารัตน์  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1,800 บาทต่อวันต่อคัน X 3 วัน เป็นเงิน 5,400 บาท
2. ค่าที่พัก จำนวน 1,500 บาทต่อคืนต่อห้องX 6 ห้อง X 2 คืน เป็นเงิน 18,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนX 35 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน เป็นเงิน 9,800 บาท
4. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน X 150 บาท X 2 มื้อ เป็นเงิน 21,000 บาท
5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (เหมาจ่าย) 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 56,200.00 บาท 0.00 บาท 56,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง(รองอธิการบดี) จำนวน 1 คนX 270 บาท X 1 วัน เป็นเงิน 270 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง (ผู้ช่วยอธิการบดีและบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ) จำนวน 7 คนX 240 บาท X 1 วัน เป็นเงิน 1,680 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,950.00 บาท 0.00 บาท 1,950.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 58150.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล