19739 : กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพ (คนIT พบคน QA)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางวันทินี ปิ่นแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/3/2566 11:01:38
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
05/04/2566  ถึง  05/04/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  160  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วย : 1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/ คณะ จำนวน 48 คน 2. ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล/ผู้ดูแลระบบข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 8 คน 3. บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 4 คน 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams ออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams ประกอบด้วย : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 100 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนาคุณภาพ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2566 2566 1,225.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. นิตยา  ใจกันทา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง วราภรณ์  ฟูกุล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนาคุณภาพ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.9 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี เพื่อรับรองคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการนำผลการดำเนินงานเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ต้องมีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมทั้งอ้างอิงข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิเช่น จำนวนนักศึกษา เกรดเฉลี่ยของนักศึกษา คุณวุฒิอาจารย์ ผลงานวิชาการของอาจารย์ ผลงานวิจัยของอาจารย์ ทรัพยากรห้องสมุด เพื่อให้คณะกรรมการประเมินฯใช้ประกอบการประเมินเพื่อให้ค่าระดับคะแนนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมา กองพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองแผนงาน สำนักหอสมุด ได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อให้หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการอ้างอิงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งใช้ข้อมูลดังกล่าวบันทึกในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online System ของ สป.อว. และเพื่อให้เกิดการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ตลอดจน การพัฒนาปรับปรุงการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คน IT พบ คน QA” ขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลกับผู้ใช้ข้อมูลได้มีการสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ รับทราบ แหล่งข้อมูลสำหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำข้อมูลไปใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ รับทราบ แหล่งข้อมูลสำหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
KPI 1 : รับรู้ รับทราบ แหล่งข้อมูลสำหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
KPI 2 : ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
KPI 3 : นำข้อมูลไปใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ รับทราบ แหล่งข้อมูลสำหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 05/04/2566 - 05/04/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.นิตยา  ใจกันทา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คนๆละ 35 บาท 1 มื้อ เป็นเงินจำนวน 1,225 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,225.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,225.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1225.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล