19739 : กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพ (คนIT พบคน QA)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117