19681 : โครงการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางวันทินี ปิ่นแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27/1/2566 15:38:19
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
23/02/2566  ถึง  23/02/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  55  คน
รายละเอียด  ประกอบด้วย : ผู้รับผิดชอบ Criteria จำนวน 50 คน บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 5 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนาคุณภาพ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม๋โจ้ (เงินรายได้) ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2566 2566 12,100.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. นิตยา  ใจกันทา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง วราภรณ์  ฟูกุล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนาคุณภาพ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.9 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี เพื่อรับรองคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการนำผลการดำเนินงานเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ต้องมีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อให้คณะกรรมการประเมินฯพิจารณาข้อมูลในเล่ม SAR ประกอบการให้ค่าระดับคะแนนและการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ละปี นั้น ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมายังพบปัญหาในเรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับหลักสูตรที่มีการดำเนินงานโดยส่วนกลางเขียน SAR ไม่ต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงใน Criterion และหรือระหว่าง Criterion บาง Criterion มีผู้รับผิดชอบหลายส่วนงานทำต้องร่วมกันกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนและครอบคลุมตรงตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์ในแต่ละ Criterion ดังนั้น กองพัฒนาคุณภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการ “สร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร” ขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน SAR ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องกันในแต่ละ Criterion รวมทั้ง ร่วมกันกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการเขียน SAR ในแต่ละ Criterion ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ครอบคลุมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนด

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน SAR ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องกันในแต่ละ Criterion
เพื่อให้ได้ผู้รับผิดชอบในการเขียน SAR ในแต่ละ Criterion ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วมครอบคลุมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจจุดมุ่งหมาย แนวทางการพัฒนา Area for Improvement ในแต่ละประเด็น และผู้รับผิดชอบสามารถเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและครอบคลุม
KPI 1 : มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน SAR ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องกันในแต่ละ Criterion
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : ได้คณะทำงานในการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชุด 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจจุดมุ่งหมาย แนวทางการพัฒนา Area for Improvement ในแต่ละประเด็น และผู้รับผิดชอบสามารถเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและครอบคลุม
ชื่อกิจกรรม :
โครงการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/02/2566 - 23/02/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.นิตยา  ใจกันทา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 55 คนๆละ 35 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,850 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 55 คนๆละ 150 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 8,250 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,100.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,100.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12100.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล