19635 : โครงการอบรม Refreshing ผู้ประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางวันทินี ปิ่นแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/1/2566 9:34:17
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
13/09/2566  ถึง  13/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  4.1 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) จำนวน 1 คน 4.2 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) จำนวน 1 คน 4.2 คณบดี จำนวน 2 คน 4.2 ผู้อำนวยการส่วนงานสนับสนุน จำนวน 4 คน 4.3 ผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน 4.4 บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 6 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานมหาวิทยาลัย หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบปรีะมาณ พ.ศ. 2566 2566 4,400.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย อัศวเทพ  คันชิง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง วราภรณ์  ฟูกุล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนาคุณภาพ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.9 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้การจัดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงให้จัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังต่อไปนี้ 1)สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2)สำนักงานมหาวิทยาลัย 3)คณะ 4)ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 5)วิทยาลัย 6)สำนัก โดยให้มีการประกันคุณภาพและการประเมินตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ส่วนงานที่มีการเรียนการสอน ได้แก่ 1)คณะ 2)ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ 3)วิทยาลัย ได้มีการประกันคุณภาพภายในด้วยแนวทาง CUPT QMS Guidelines และส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ 1)สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2)สำนักงานมหาวิทยาลัย 3)สำนัก ได้มีการประกันคุณภาพภายในด้วยระบบและหลักเกณฑ์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้น เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน สามารถดำเนินไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน จึงได้มอบหมายให้กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดโครงการอบรม Refreshing ผู้ประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวทางการประเมินหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และสามารถพัฒนาเพื่อสร้างผู้ประเมินภายใน หน่วยงานสนับสนุน ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประเมินส่วนงานสนับสนุนด้วยเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน
ผลผลิต : 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินส่วนงานสนับสนุนด้วยเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน
ผลผลิต : 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินส่วนงานสนับสนุนด้วยเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
ชื่อกิจกรรม :
โครงการอบรม Refreshing ผู้ประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/09/2566 - 13/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายอัศวเทพ  คันชิง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 35 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,400 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 150 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,400.00 บาท 4,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล