19629 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117