19626 : โครงการ "สร้างสัมพันธ์ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว" ประจำปี 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/1/2566 16:31:13
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
26/01/2566  ถึง  28/02/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  200  คน
รายละเอียด  นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบเงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2566 40,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. ณภาภัช  เลี้ยงประยูร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.5 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69 TDS 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 TDS 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 TDS 2.1.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ 65-69 TDS พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีการจัดตั้งและดำเนินงานด้านการจัดการศึกษามาตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีนับจากการยกระดับเป็นคณะ หากนับรวมระยะเวลาการจัดตั้งสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเวลากว่า 27 ปี คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจึงมีศิษย์เก่ากระจายอยู่ทั่วประเทศไทยหลายร้อยคน ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและความมั่นคงของกิจการคณะนั้น คือ ความเข้มแข็งของศิษย์เก่า กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรของคณะจึงมีความสำคัญที่จะทำให้คณะได้มาซึ่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เครือข่าย รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในรูปต่าง ๆ ที่แสดงถึงความผูกพันและพลังความร่วมมือในทุกภาคส่วนของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้บริหารและบุคลากรคณะสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของคณะได้ ในการนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการสร้างสัมพันธ์ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์คณะพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและคณะพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการเก็บข้อมูลจำเป็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของคณะ อาทิ ความต้องการการฝึกอบรม ทักษะจำเป็นเพิ่มเติมสำหรับการทำงานในอนาคต การถ่ายทอดประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และนักศึกษาปัจจุบันรุ่นน้อง ซึ่งคณะจะได้สรุปรวบรวมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวจากศิษย์เก่า
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
KPI 1 : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.5 คะแนน 3.5
KPI 2 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 26/01/2566 - 28/02/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ณภาภัช  เลี้ยงประยูร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร จำนวน 70 บาท x 200 คน x 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 28,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 28,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 บาท x 2 มื้อ x 200 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 40000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล