19613 : โครงการผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117