19600 : โครงการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำและเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/1/2566 11:04:12
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/02/2566  ถึง  29/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  80  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10,000 บาท 2566 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล  พรมยะ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.5 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.13 ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 3.5 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Outbound)
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 3.1.5 เพิ่มจำนวนคณาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนกับต่างชาติ (Visiting Professor) ทั้ง Inbound และ Outbound
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-66-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-66-2-5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กลยุทธ์ FT-66-2.1.3 ปรับปรุง หลักสูตร พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (ทั้งประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน) รูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-66-2-6 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ FT-66-2.1.3 ปรับปรุง หลักสูตร พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (ทั้งประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน) รูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-66-2-8 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ FT-66-2.1.5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ FT-66-3.1 ขยายเครือข่ายด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด FT-66-3-6 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) หรือบุคลากรชาวต่างชาติ
กลยุทธ์ FT-66-2.1.5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คือ ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมงให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินั้น คณะจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คณะฯ จึงได้จัดทำโครงการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำและเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมทางการประมง มาบรรยายให้ความรู้ และลงพื้นที่สำรวจ การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา ชป331 แพลงก์ตอนวิทยา, ชป232 ชลธีวิทยา, 10901201 ชีววิทยาของปลาและนิเวศวิทยาทางน้ำ และ 10902112 นิเวศวิทยาและคุณภาพน้ำฟาร์มประมง และนำข้อมูลมาจัดทำรายงาน เพื่อสรุปและนำเสนอผลการวิเคราะห์เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างทักษะการฝึกปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาแล้ว ยังได้พัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามวิสัยทัศน์ของคณะ อีกด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างทักษะการฝึกปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติจริงและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
KPI 1 : รายวิชาที่บูรณาการร่วมกับโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 วิชา 4
KPI 2 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (จากจำนวน 80 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 5 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 6 : จำนวนผลงานที่นักศึกษานำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 เรื่อง 3
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติจริงและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริงทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำและเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2566 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.นงพงา  แสงเจริญ (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.น้ำเพชร  ประกอบศิลป์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางณัฏฐกานต์  มุกดาจตุรพักตร์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายเทพพิทักษ์  บุญทา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 วัน ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถสองแถวในอัตรารวมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 วัน ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล